Aktualności

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu

15-10-2019 r.
, red. Sławomir Stec

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie  ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 28 października 2019 r. (godz. 08:15) do dnia 28 listopada 2019 r. (godz. 14:00).

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców. Dodatkowo, wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Wnioskodawca – w celu realizacji działań merytorycznych przewidzianych projektem – nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącym działalność w Polsce. Przedsiębiorca ten musi być włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia. W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące sektora usług dla biznesu, zakładające:

  • obligatoryjne włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych
  • fakultatywnie: realizację wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu i/lub programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy

W przypadku realizacji w projekcie programów rozwoju kompetencji studentów zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania co najmniej dwóch spośród wymienionych w Regulaminie konkursu kompetencji lub kwalifikacji zgodnych z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu W przypadku realizacji w projekcie programów rozwoju kompetencji studentów, projekt obejmuje nie mniej niż dwa elementy, wyłącznie ze wskazanych poniżej:

  • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,  wizyty studyjne u pracodawców,
  • uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie trwa dłużej niż do 31 października 2023 r.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 80 000 000,00 PLN w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 77 600 000,00 PLN, bowiem maksymalny 3 dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Jednocześnie, maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%. 

Przewidywane koszty w projekcie muszą przekraczać 100 000 EUR w ramach dofinansowania. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w Regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego Regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego. IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków.

Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach.

Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami opublikowany w serwisie internetowym IOK. Ponadto zaleca się, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie www.power.gov.pl oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie publikowane są wszelkie istotne informacje, w tym również dotyczące wytycznych zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju. Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: BPO@ncbr.gov.pl. 

Szczegóły znajdują się pod linkiem.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję