Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY DYDAKTYCZNE

1

DIG-MAN - Integration of digital tool into product development and manufacturing education

ERASMUS +

01.09.2019 - 31.08.2022

WBMiL

59 955,00 EURO

co_funded_erasmus_plus.jpgProjekt DIG-MAN wspiera cele programu ERASMUS+ i jest realizowany w ramach partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego. W projekcie uczestniczą cztery uniwersytety i jedno centrum kształcenia praktycznego. Instytucje pochodzą z następujących krajów: Estonia, Norwegia, Polska, Litwa i Włochy. Projekt DIG-MAN wspiera priorytety programu ERASMUS+ poprzez rozwijanie umiejętności studentów i kadry dydaktycznej oraz promowanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w erze cyfrowej. W ramach realizacji projektu opracowywane są m.in.:

 • przewodnik dla nauczycieli dotyczący zastosowania oprogramowania i narzędzi komputerowych w technologii maszyn,
 • materiały dydaktyczne dla studentów studiów magisterskich,
 • treści dotyczące kształcenia na odległość.

Projekt DIG-MAN jest projektem innowacyjnym mającym na celu wspieranie nowoczesnego kształcenia.

Instytucją koordynującą w projekcie DIG-MAN jest Estonian University of Life Sciences (Estoński Uniwersytet Przyrodniczy). Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest partnerem projektu DIG-MAN.

2

ASSETs+ - Alliance for Strategic Skills Addressing Emerging Technologies in Defence

ERASMUS +

01.01.2020 -31.12.2023

WBMiL

75 954,00 EURO

 co_funded_erasmus_plus.jpgassets.png

Projekt ASSETs + ma na celu zbudowanie zrównoważonego łańcucha dostaw zasobów ludzkich, który umożliwi firmom z sektora obronnego wprowadzanie innowacji zarówno poprzez przyciąganie wysoko wykwalifikowanych młodych pracowników, jak i podnoszenie kwalifikacji ich pracowników dzięki dostosowanym, uzupełniającym się programom edukacyjnym i szkoleniowym dotyczącym trzech głównych technologii: robotyki, C4ISTAR i aspekty cyberbezpieczeństwa związane z dwoma pierwszymi.

Projekt skupi się na 4 głównych działaniach:

 1. Strategia umiejętności polegająca na przełożeniu wybranych technologii na praktyczne zestawy odpowiednich szczegółowych umiejętności, które (potencjalnie) można przekształcić w nowe profile zawodowe;
 2. Zaprojektowanie trzech programów szkoleniowych skierowanych do uczniów szkół średnich, studentów, pracowników;
 3. Realizacja i doskonalenie programu E&T;
 4. Rozwój wspólnoty praktyk i wiedzy w celu promowania nabywania, rozwoju i utrzymania nowych umiejętności.

3

EDURES - Technology education in the digital era supported by the significant use of research results

ERASMUS +

01.09.2020 - 31.08.2023

WBMiL

113 026,00 EURO

logo_edures_kolor.jpegco_funded_erasmus_plus.jpgProjekt EDURES jest realizowany w ramach tzw. partnerstw strategicznych szkolnictwa wyższego programu Erasmus+. Projekt jest odpowiedzią na niewystarczające wykorzystanie wyników badań naukowych w dydaktyce. Projekt umożliwia międzynarodową oraz interdyscyplinarną współpracę akademicką. Zbudowano międzynarodowe partnerstwo strategiczne czterech wyższych uczelni i jednej firmy (centrum kształcenia praktycznego) w celu wypracowania rezultatów umożliwiających poprawę efektywności kształcenia prowadzonego w erze cyfrowej, opartego o prowadzone badania naukowe. Projekt ma na celu wypracowanie rezultatów pozwalających m.in. poznać najlepsze praktyki partnerów projektu w zakresie wdrażania własnych wyników badań w kształceniu, skrócić czas dostępu do najważniejszych osiągnięć badawczych, zwiększyć dostępność do wyników badań oraz  uatrakcyjnić opracowywanie materiałów dydaktycznych w oparciu o najnowsze badania naukowe. Projekt dotyczy zastosowania wyników badań realizowanych w zakresie technologii tj. nauki o wytwarzaniu obiektów technicznych. Modelowe rozwiązania będą wypracowywane dla inżynierii mechanicznej oraz dodatkowo dla inżynierii lądowej, z uwzględnieniem specyfiki wskazanych dyscyplin oraz kierunków studiów prowadzonych na uczelniach. Zastosowanie wyników projektu może być jednak rozszerzone na inne dyscypliny naukowe i powiązane z nimi kierunki studiów. Projekt EDURES umożliwi również podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie publikowania (m.in. na platformach e-learningowych) i opracowywania treści dydaktycznych uwzględniających wyniki badań, a także kompetencji studentów, którzy będą uczestniczyć w wybranych działaniach.

Beneficjentami wypracowanych rezultatów projektu będą głównie studenci studiów magisterskich oraz doktoranci (potencjalnie najbardziej zainteresowani procesami badawczymi), a także pracownicy uczelni zaangażowani w proces nauczania na tych poziomach kształcenia.

W ramach projektu wykonawcy będą m.in. realizować następujące zadania:

 1. Opracowanie przewodnika dla nauczycieli dotyczącego stosowania najlepszych praktyk w działalności dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz metodyki wykorzystywania wyników badań naukowych w działalności dydaktycznej.
 2. Opracowanie metodyki i narzędzi w zakresie tzw. platform cyfrowych.
 3. Opracowanie pilotażowych wykładów z zastosowaniem opracowanej metodyki EDURES.
 4. Wdrożenie treści na platformach cyfrowych.
 5. Opracowanie raportu końcowego dotyczącego wprowadzania zmian oraz trwałości rezultatów projektu.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza pełni rolę instytucji koordynującej. Partnerami projektu są: Hochschule Furtwangen University (Niemcy), National Technical University of Athens (Grecja), Centoform srl (Włochy).

Strona internetowa projektu: https://edures.prz.edu.pl

4

MAESTRO - Manufacturing Education for
a Sustainable fourth industrial revolution

ERASMUS +

01.09.2019 - 31.08.2022

WBMiL

42 530,00 EURO

erasmus_plus.jpgmaestro.png

Celem projektu jest wykorzystanie doświadczeń przemysłowych w badaniach nad produkcją w celu zdefiniowania i dostarczenia nowych kompetencji wymaganych od przyszłych inżynierów pracujących w przedsiębiorstwach funkcjonujących w okresie realizacji czwartej rewolucji przemysłowej. Szczególny nacisk kładzie się na aspekt związany z trwałym przejściem do funkcjonowania w erze cyfrowej.

5

PLANET4
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0

ERASMUS +

01.11.2020 - 31.10.2023

WBMiL

57 986,00 EURO

erasmus_plus.jpgPLANET4 ma na celu przeszkolenie nowej generacji ekspertów AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning) i EC (Edge Computing), którzy przyczynią się do rozpowszechnienia prawdziwych praktyk I4.0 w firmach UE, umożliwiając wykorzystanie AI i ML do optymalizacji procesów przemysłowych. Eksperci PLANET4 poprowadzą tę przełomową zmianę dzięki zestawowi twardych i miękkich umiejętności, w które zostaną wyposażeni podczas kursu.

Zwłaszcza jeśli chodzi o zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie I4.0, konieczne jest zintegrowane podejście Uni-Buisness, aby połączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Odnowiona oferta edukacyjna powinna zapewniać osiąganie umiejętności twardych i miękkich, odpowiedniego nastawienia i profesjonalnego podejścia, dostarczając uczestnikom niezbędnych narzędzi do pracy w grupach nad realistycznymi celami, oceny sytuacji, poszukiwania rozwiązań oraz wprowadzania innowacji do typowych problemów.

PROJEKTY BADAWCZE

6

CleanSky COAST – Cost Optimized Avionics SystTem

HORYZONT 2020

01.07.2016 – 30.06.2023

WBMiL

741 751,00 EURO

horizon.pngcleansky.jpg

Projekt COAST dostarczy kluczowych technologicznych możliwości dla niedrogiego kokpitu i awioniki w obszarze małych samolotów. Segmentem docelowym proponowanego projektu jest samolot z 1 do 19 pasażerów i małe samoloty towarowe, wszystkie należące do CS kategorii (specyfikacje certyfikacyjne EASA, kategoria 23). Aby zmaksymalizować korzyści biznesowe i społeczne nacisk zostanie położony na kategorię Commuter (Class 4), która stanowi główną część biznesu w kategorii CS-23 w Europie i na świecie.

7

(VISEGRAD+) ECOLABELLING - Innovations in circular economy–environmental labels and declarations

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

11.10.2019 - 06.03.2021

WZ

21 547,00 EURO

ecolab.jpgvisegrund_fund.jpg

Wzrost roli programów ekoznakowania ma charakter globalny. Od 2012 roku liczba tych systemów na całym świecie wyniosła 544 [OECD, 2016], choć równocześnie brakowało powszechnie dostępnych narzędzi edukacji formalnej oraz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Brak przedmiotów uniwersyteckich obejmujących wyłącznie oraz w sposób kompleksowy systemy etykiet i deklaracji środowiskowych stanowi problem wielu regionów i środowisk akademickich krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym takich miast jak: Rzeszów, Koszyce, Czeskie Budziejowice i Győr. Sytuacja ta powinna ulec zmianie, gdyż warunkuje ona możliwość wykorzystania szans, jakie stwarza pakiet Unii Europejskiej poświęcony Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ), będący częścią polityki transformacji w kierunku nowego systemu gospodarczego. Jednym z narzędzi takiej transformacji są systemy etykiet i deklaracji środowiskowych, traktowane jako element strategii, dotyczących innowacji wspierających biznes. Powszechna dostępność nowych narzędzi edukacyjnych oraz zwiększenie liczby odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie ekoznakowania spowoduje wzrost świadomości konsumentów, którzy z jednej strony tworzą popyt na towary znakowane etykietami środowiskowymi, a z drugiej strony są głównym czynnikiem upowszechniania etykiet i deklaracji środowiskowych w UE. Wyniki projektu przełożą się na wzrost efektywności przedsiębiorstw i administracji publicznej w krajach Grupy Wyszehradzkiej podczas ubiegania się o fundusze UE. Udział partnera z Serbii powinien poprawić upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców (konsumentów, studentów i przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw typu start-up) na temat trendów rynkowych występujących w obrębie UE, zgodności serbskich standardów z normami UE i wreszcie konkurencyjności serbskich przedsiębiorstw na rynkach UE. Projekt ma na celu rozwiązanie następujących problemów: a) brak programu zajęć na temat etykiet i deklaracji środowiskowych wśród organizacji partnerskich, b) brak narzędzi edukacyjnych dotyczących etykiet i deklaracji środowiskowych, dostępnych w języku angielskim i językach narodowych uczestników projektu, c) brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w zakresie realizacji zajęć, prowadzenia wykładów na temat systemów ekoznakowania, d) brak skonsolidowanych, publicznie dostępnych materiałów e-learningowych na temat systemów ekoznakowania, e) brak naukowo zweryfikowanej wiedzy odnośnie charakteru pojedynczych regionów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie np.: regionalnych determinant zainteresowania programami ekoznakowania, doświadczeń i dobrych praktyk organizacji posiadających programy ekoznakowania, f) brak wiedzy wśród mieszkańców Serbii na temat czynników, barier makroekonomicznych i potrzeb rynkowych, które determinują sukces przedsiębiorstw w skali regionalnej poszczególnych krajów UE.

8

FAILNOMORE - Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional events

Fundusz Badawczy Wegla i Stali

01.07.2020 - 30.06.2022

WBIŚiA

21 671,80 EURO

failnomore.jpgGłównym celem jest stworzenie zestawu praktycznych i przyjaznych dla użytkownika wytycznych projektowych w celu zmniejszenia ryzyka postępującego zawalenia się konstrukcji stalowych i kompozytowych poddanych wyjątkowym zdarzeniom, takim jak uderzenie i wybuchy. Będzie to oparte na najnowszych projektach badawczych i dostępnych dokumentach normatywnych w celu zaproponowania wspólnej metodologii projektowania do wdrożenia w praktyce europejskiej. Głównym przedmiotem rozpowszechniania będzie podręcznik projektowania zawierający praktyczne przykłady, które zostaną opracowane w różnych językach narodowych, a także seria warsztatów szkoleniowych w 11 krajach europejskich.

INNE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

9

Kształcenie dualne w kontekście Przemysłu 4.0

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

01.03.2020 - 28.02.2022

WBMiL

193 730,48 PLN

Projekt zakłada promocję sektora VET poprzez opracowanie, a następnie upowszechnienie oferty edukacyjnej dotyczącej wyzwań wynikających ze zmian technologicznych Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych rozwiązań skutkuje zmiana wymagan´ odnośnie kwalifikacji pracowników. Przygotowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wymagania rynku pracy stanowi wyzwanie dla partnerstwa między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi. Opracowane zostaną trzy produkty: kurs kształcenia VR, program rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 oraz gra szkoleniowa rozwijająca umiejętności związane z myśleniem. Podejście produktowe ukierunkuje działania projektu na opracowanie jakościowych rezultatów, których przygotowaniem będzie zarządzał ekspert z organizacji odpowiedzialnej za finalny efekt prac. Produkty zostaną włączone do oferty partnerów oraz będa dostępne jako OZE co zwiększy oddziaływanie projektu. Dzięki wizycie studyjnej w Norwegii 15 pracowników instytucji partnerskich zdobędzie wiedze na temat Przemysłu 4.0.

10

Important factors of business risk in SME segment

Grant Agency Academia aurea

01.04.2020 - 30.04.2021

WZ

7 800,00
PLN

Celem projektu jest współpraca dwustronna z partnerem czeskim.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję