Realizowane projekty

red. Piotr Okarmus
Tytuł projektu / Program Okres realizacji projektu

SESAR 2020 PJ.10-05: IFR RPAS Integration
Akronim: PJ10 PROSA             

HORYZONT 2020

2016-11-01

2019-12-31

Celem projektu jest analiza naukowo-badawcza dotycząca warunków technicznych i organizacyjnych jakie muszą być spełnione aby możliwa była pełna integracja lotów załogowych i bezzałogowych we wspólnej przestrzeni powietrznej, zgodnie z zasadami prowadzenia lotu w oparciu o wskazania przyrządów (IFR). W ramach jednego z zadań Politechnika Rzeszowska opracuje model systemu bezzałogowego oraz model misji, które zostaną wykorzystane do testowania procedur zarządzania przestrzenią powietrzną (ATM) dla różnych scenariuszy operacyjnych, zakładających zintegrowane wykonywanie lotów samolotów załogowych i systemów bezzałogowych w trybie zdalnego sterowania (RPAS). Określone zostanę minimalne wymagania osiągowe w odniesieniu do systemów bezzałogowych umożliwiające wspólne użytkowanie przestrzeni powietrznej. Ustalone zostaną wspólne lub odrębne wymagania operacyjne odnośnie każdej z analizowanych kategorii obiektów latających. Wyniki analiz poddane zostaną walidacji wykonanej metodami eksperymentalnymi, symulacyjnymi (symulacje FTS) dla wybranych scenariuszy sytuacyjnych.

P2L2 - Public Policy Living Laboratory 

Interreg Europa

01.04.2016

31.03.2020

p2l2.jpgProjekt P2L2 dotyczy nauki polityki międzyregionalnej i wymiany doświadczeń na temat najważniejszych aspektów wpływających regionalnych ekosystemów innowacji w dziedzinie zaawansowanych materiałów. Konkretne cele dla tego projektu są następujące: poprawa instrumentów polityki wspierania innowacji ekosystemu zaawansowanych materiałów (wsparcie dla projektów BRT, współpracy nauki i przemysłu, stworzenia infrastruktury i pozyskiwania dla aktorów poprawy ekosystemów innowacji, sieci, procedur);poprawa instrumentów politycznych związanych z realizacją i oceną strategii inteligentnej specjalizacji (przeglądu całego proces definiowania, wdrażania i oceny inteligentnej specjalizacji strategie); koordynowanie / dostosowanie polityk regionalnych i strategii pomiędzy sektorami w celu ułatwienia tworzenia ekosystemów rzeczywistym innowacji poza administracyjnymi granicami regionalnymi. Liderem jest UNIVERSITY OF BREMEN UniHB, a partnerami w tym projekcie są: MINISTRY OF ECONOMICS, LABOUR AND PORTS FREE HANSEATIC CITY BREMEN; UNIVERSITY OF BREMEN UniHB; WFB BREMEN ECONOMIC DEVELOPMENT CORP; REGIONAL COUNCIL OF AQUITAINE; MARSHAL OFFICE OF THE PODKARPACKIE REGION; RZESZOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; PIEDMONT REGION IT; THE DANISH AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION (DASTI); RESEARCH AND HIGHER EDUCATION MONITORING AND ANALYSIS CENTRE (MOSTA); AGENCY FOR SCIENCE, INNOVATION AND TECHNOLOGY (MITA)

SESAR 2020 PJ.06-02:Management of Performance Based Free Routing in Lower Airspace
Akronim: PJ06 ToBeFREE       

HORYZONT 2020

2016-11-01  

31-12-2019

Celem projektu jest analiza naukowo-badawcza dotycząca możliwości wprowadzenia swobodnego sposobu planowania trasy lotu w obszarze europejskiej przestrzeni powietrznej poniżej poziomu lotu FL310 (ok. 9300 m). W ramach prac opracowane zostaną nowe algorytmy swobodnego planowania lotu, optymalizujące trasę dla zadanego kryterium oraz minimalizujące liczbę sytuacji konfliktowych, zarówno dla samolotów klasy General Aviation jak i bezzałogowych systemów latających RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). Skuteczność i efektywność opracowanych algorytmów, uwzględniających wszelkie ograniczenia oraz uwarunkowania swobodnego planowania lotu, sprawdzona zostanie w procesie validacji wykonanej metodami eksperymentalnymi, symulacyjnymi (symulacje FTS oraz RTS) dla wybranych scenariuszy sytuacyjnych.

ATEC - "Nowe metody osadzania oraz charakteryzacji zaawanoswanych powłok ochronnych"/" New methods of advanced thermal barrier and environmental barrier deposition and characterization"                          

Inicjatywa CORNET

01-01-2016  

30-06-2018 

Kompozyty na osnowie ceramicznej oraz beztlenowe materiały ceramiczne są nowoczesnymi materiałami do potencjalnego wykorzystania w wysokiej temperaturze w turbinach gazowych przemysłu energetycznego oraz lotniczego. Właściwości wytrzymałościowe oraz możliwość pracy tych materiałów w temperaturze do 1500°C w warunkach obciążenia dynamicznego dają możliwości zwiększenia wydajności oraz obniżenia emisji spalin. Głównym ograniczeniem ich żywotności jest jednak korozyjne odziaływanie par wodnych. Dodatkowo bardzo istotnym czynnikiem jest zastosowanie powłokowych barier cieplnych, gdyż kompozyty na osnowie tlenkowej wykazują znacznie niższą żaroodporność niż ceramika beztlenowa. W projekcie badane będą nowe rodzaje powłok ochronnych do zastosowania jako bariery cieplne oraz środowiskowe. Jako substrat wykorzystany zostanie jednofazowy materiał o dużej odporności korozyjnej i małej przewodności cieplnej. W rezultacie prowadzonych badań planowane jest otrzymanie nowoczesnego, prototypowego systemu substrat – powłoka. Wykorzystane do tego celu będą: metoda natryskiwania plazmowego (APS) jako konwencjonalna metoda osadzania z fazy gazowej oraz osadzania metodą EBPVD i PSPVD jako nowoczesne metody nie wykorzystywane jeszcze w przemyśle.

PUREST - "Promocja nowych norm Eurokodów dla konstrukcyjnych stali nierdzewnych"/"Promotion of new Eurocode rules for structural stainless steels"

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

01-07-2016

31-12-2017

Projekt PUREST jest międzynarodową inicjatywą mającą na celu popularyzację stali nierdzewnej w sektorze konstrukcji budowlanych. Jest to istotne przedsięwzięcie, ponieważ stal ta, pomimo wysokich kosztów jej wytwarzania, okazuje się w wielu przypadkach najtańszym i najefektywniejszym materiałem konstrukcyjnym po uwzględnieniu kosztów utrzymania konstrukcji przez cały okres jej użytkowania oraz kosztów rozbiórki i recyklingu. Znakomicie wpisuje się zatem w politykę zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie nieco odmienne właściwości stali nierdzewnych w porównaniu do klasycznych stali węglowych skutkują nieufnością konstruktorów do ich stosowania w projektowaniu, spowodowaną zazwyczaj brakiem odpowiedniej wiedzy projektowej w tym zakresie. Projekt PUREST powstał po to, aby swoim działaniem pokonać te istniejące na rynku bariery. W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:  uaktualnienie i rozszerzenie istniejącego podręcznika projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych, w szczególności zaleceń projektowych, objaśnień i komentarzy oraz przykładów obliczeniowych, przetłumaczenie powyższego podręcznika z angielskiego na 9 innych języków (francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, szwedzki, fiński, czeski, portugalski i polski), stworzenie i rozbudowanie oprogramowania online oraz aplikacji do projektowania konstrukcji ze stali nierdzewnych, uwzględniającego aktualne normy do projektowania, przeprowadzenie w poszczególnych krajach warsztatów/seminariów dotyczących omawianego w projekcie zagadnienia, nagranie internetowych seminariów, tzw. „webinars” w celu umożliwienia zdalnego zdobywania wiedzy o stalach nierdzewnych, opublikowanie w renomowanych krajowych czasopismach naukowych artykułów związanych z tematyką projektu,  przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów studiów inżynierskich, z możliwością wprowadzenia w istniejące moduły kształcenia bądź stworzenie nowych.

ERA - Enhanced RPAS Automation/Standardy i procedury dla autonomicznych systemów sterowania samolotami bezzałogowymi

Program Europejskiej Agencji Obrony

11-02-2016  

10-07-2019

Celem projektu ERA jest wspieranie wprowadzenia zdalnie pilotowanych samolotów do nie segregowanej przestrzeni powietrznej Europy, przez przygotowanie specyfikacji zautomatyzowanego zachowania w trakcie lotu i na lotnisku. W ramach projektu rozwijane są trzy systemy: automatycznego kołowania, automatycznego startu i lądowania oraz system radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.

COAST - Cost Optimized Avionics SysTem                                  

Program Clean Sky 2

01-07-2016 

30-06-2023

Projekt COAST dostarczy kluczowych technologicznych możliwości dla niedrogiego kokpitu i awioniki w obszarze małych samolotów. Segmentem docelowym proponowanego projektu jest samolot z 1 do 19 pasażerów i małe samoloty towarowe, wszystkie należące do CS kategorii (specyfikacje certyfikacyjne EASA, kategoria 23). Aby zmaksymalizować korzyści biznesowe i społeczne nacisk zostanie położony na kategorię Commuter (Class 4), która stanowi główną część biznesu w kategorii CS-23 w Europie i na świecie.

Badania nad zastosowaniem nowej klasy adsorbentów w chromatografii

Program HARMONIA 7

27-05-2016

26-05-2018

W chromatografii istnieje już od pewnego czasu trend do zmniejszania średnicy ziaren adsorbentu stosowanego, jako wypełnienie kolumn chromatograficznych. Związane jest to ze zredukowaniem oporów transportu masy wewnątrz porowatych cząstek adsorbentu, co powoduje w konsekwencji, między innymi, skrócenie czasu retencji analitów. W ten sposób powstała nowa technika chromatograficzna obecnie znana pod angielskim akronimem UHPLC (ang. ultra high pressure liquid chromatography). Drugą techniką chromatograficzną, która pozwala przeprowadzać pomiary z relatywnie krótkimi czasami retencji jest SFC (ang. supercritical fluid chromatography) i w chwili obecnej również podlega dużemu zainteresowaniu. Jednak, w obu powyższych wymienionych technikach chromatograficznych powstają znaczące gradienty temperatur, w UHPLC z powodu tarcia lepkościowego temperatura medium rośnie, natomiast w SFC płyn ochładza się w wyniku jego rozprężania. Zmiany temperatury, zwłaszcza w kierunku promieniowym mają swoje niekorzystne konsekwencje w postaci obniżania sprawności kolumny chromatograficznej. Może to negatywnie wpłynąć, na wykorzystanie tych kolumn w laboratoriach chromatograficznych. Zatem badania naukowe, które z resztą są czynione, mające na celu poznać przyczyny a przede wszystkim wypracowanie możliwości wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia zmian temperatury w kolumnie chromatograficznej są zasadne i co najważniejsze mają praktyczne znaczenie. W ostatnim czasie pojawiły się kolumny chromatograficzne, których faza stacjonarna składa się z adsorbentu wykonanego z węglowego rdzenia otoczonego cienką warstewką zbudowaną z nanocząsteczek diamentu. W tych kolumnach rzeczą interesującą są materiały, jakie zostały zastosowane a przede wszystkim ich współczynniki przewodzenia ciepła, które są dużo większe niż w typowych kolumnach chromatograficznych. Badania naukowe niniejszego projektu mają za zadanie dogłębne przetestowanie przedmiotowych kolumn głównie w aspekcie pomiarów ich sprawności, termodynamiki adsorpcji i kinetyki transportu ciepła i masy.

TAMER - "Materials containing inhomogeneities of diverse physical properties, shapes and orientations"/ "Materiały zawierające wtrącenia o zróżnicowanych właściwościach, kształcie i orientacji"

7 Program Ramowy

2014-02-01

2018-01-31

Projekt dotyczy analizy cech mechanicznych naturalnych oraz sztucznych materiałów niejednorodnych i anizotropowych - mikrostruktury których zawierają niejednorodności (pory/pęknięcia/inkluzje) o różnych kształtach orientacji oraz dystrybucji. Ogólnym celem proponowanego programu jest stworzenie międzynarodowej sieci naukowej w dziedzinie mikromechaniki materiałów na bazie wymiany danych między instytucjami w Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i USA, w szczególności, w zakresie szkolenia początkujących naukowców w problematyce mechaniki skał, biomechaniki, materiałoznawstwa, projektowania materiałów o określonych właściwościach, itp. Opracowanie wspólnej infrastruktury badawczej ma umożliwić elastyczność w wykorzystywaniu najnowszych wyników i osiągnięć w obszarze mikromechaniki ogólnej i stosowanej, między innymi w celu generowania wysokiej jakości publikacji. Przewidziany jest program wymiany doktorantów i pracowników naukowych, tak aby mogli oni korzystać z szerokiej wiedzy, umiejętności i narzędzi dostarczonych przez sieć.

CERMAT2 - "New ceramic technologies and novel multifunctional ceramic devices and structures"/"Nowe technologie oraz nowe wielofunkcjonalne struktury i urządzenia ceramiczne"

7 Program Ramowy

2013-11-01

2017-10-31

Pomimo zainteresowania technicznego i przemysłowego, produkcja komponentów ceramicznych opiera się na procesach empirycznych często trudnych do opanowania. Stosowane w rzeczywistości przemysłowej technologie wiążą się z ogromnymi stratami energii i materiałów oraz znaczną liczbą wyrobów wadliwych. Optymalizacja procesu produkcyjnego jest bezpośrednio związana z modelowaniem zachowania się proszków i środków wiążących wykorzystywanych w trakcie zagęszczania. Symulacja numeryczna procesu spiekania może być pomocna w konstrukcji oraz konstytuowaniu właściwości mechanicznych finalnych wyrobów. Nawet niewielka poprawa właściwości mechanicznych struktur ceramicznych może dać w rezultacie zmniejszenie ciężaru wyrobów oraz znaczne ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Tematyką planowanych badań jest analiza mikrostruktury złożonych materiałów ceramicznych oraz mechanizmu uszkodzenia zachodzącego w pobliżu warstwy metalicznej w wyrobach piezo-elektrycznych na różnych etapach ich produkcji. Opracowanie modeli konstytutywnych materiałów ceramicznych w zastosowaniu do modelowania numerycznego typu explicit oraz implicit procesów plastycznego kształtowania materiałów sproszkowanych. Projekt CERMAT2 jest ukierunkowany na szkolenie młodych pracowników nauki, przy współpracy z przemysłem, w zakresie modelowania zagadnień mechaniki ciała stałego w za-stosowaniu do procesów kształtowania ceramiki, zorientowanych na redukcję zapylenia środowiska w trakcie realizacji procesów wytwarzania wyrobów.

Głebokie wymrazanie kriogeniczne narzędzi do gięcia - CoolBend

Inicjatywa CORNET

01-02-2017  

31-01-2019

Celem projektu jest wykorzystanie operacji wymrażania kriogenicznego do poprawy właściwości narzędzi do gięcia (trwałość,  odporność  na  zużycie  przez  tarcie).  Zależnie  od  zapotrzebowania  uczestników  projektu,  zakres prowadzonych prac badawczych i rozwojowych będzie rozszerzany o narzędzia do obróbki skrawaniem (np. wiertła, frezy, gwintowniki, noże tokarskie, itp.), narzędzia do obróbki plastycznej (trzpienie, matryce, stemple, itp.), narzędzia  do  przetwórstwa  tworzyw  sztucznych  (formy,  dysze  wtryskarek,  itp.)  lub  też  inne  narzędzia  w wymaganych przez uczestników zastosowaniach

Innovative Learning Approaches for Implementation of Lean Thinking to Enhance Office and Knowledge Work Productivity - ILA-LEAN

Program Erasmus+

01-10-2016  

30-09-2018

Celem projektu ILA-LEAN jest opracowanie materiałów dydaktycznych zwiększających wiedzę dotyczącą wdrażania koncepcji Lean w obszarze realizacji prac biurowych i rozwojowych. Wiedza związana z koncepcją Lean jest oczekiwana przez przedsiębiorstwa, ale w praktyce głównie stosowana w obszarze produkcji. Firmy uświadomiły sobie, że straty występują również w obszarze realizacji prac biurowych i rozwojowych, dlatego też pożądane są umiejętności identyfikacji i eliminacji strat w tych obszarach.

Training by doing and training on the go as effective approaches to lean manufacturing - LEAN

Program Erasmus+

01-10-2015  

30-09-2017

Projekt LEAN jest innowacyjnym projektem budowania potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, promowania współpracy i partnerstwa między 9 bardzo różnymi rodzajami organizacji i zapewnienia nowych metod dostarczania szkoleń, skierowanych do różnych grup docelowych. LEAN obejmuje 6 organizacji reprezentujących dziedzinę edukacji (1 liceum kształcenia i szkolenia zawodowego, 1 agencję kształcenia i szkolenia zawodowego, 4 uniwersytety) i 3 prywatne przedsiębiorstwa reprezentujące pracę w terenie. Zaangażowane są następujące kraje: Włochy, Polska, Belgia, Turcja, Norwegia i Rumunia.

Optymalizacja kinektyki reakcji poprzez obróbkę powierzchni - strategia dla nowych materiałów

POLONEZ 1

01-03-2017

28-02-2019

Projekt ma celu zbadanie wpływu sposobu obróbki powierzchni materiałów metalicznych na ich kinetykę reakcji podczas wysokotemperaturowego utleniania, azotowania, siarkowania oraz nawęglania w zakresie temperatur 600°C-1100°C (zależnie od materiału). W oparciu o uzyskane wyniki zostanie stworzony unikalny model numeryczny opisujący wpływ stopnia obróbki powierzchni na kinetykę reakcji. Głównym celami projektu są: zbadanie i opisanie wpływu i sposobu obróbki powierzchni na kinetykę reakcji, szczegółowe zbadanie i opisanie mechanizmu odpowiedzialnego za zmianę kinetyki reakcji poprzez różny sposób obróbki powierzchni, wygenerowanie teoretycznego modelu opisującego wpływ obróbki powierzchni na kinetykę reakjcji materiałów metalicznych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję