Strona: Realizowane projekty / Oferta dla przemysłu

Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY DYDAKTYCZNE

1

ASSETs+ - Alliance for Strategic Skills Addressing Emerging Technologies in Defence

ERASMUS +

01.01.2020 -31.12.2023

WBMiL

75 954,00 EURO

 co_funded_erasmus_plus.jpgassets.png

Projekt ASSETs + ma na celu zbudowanie zrównoważonego łańcucha dostaw zasobów ludzkich, który umożliwi firmom z sektora obronnego wprowadzanie innowacji zarówno poprzez przyciąganie wysoko wykwalifikowanych młodych pracowników, jak i podnoszenie kwalifikacji ich pracowników dzięki dostosowanym, uzupełniającym się programom edukacyjnym i szkoleniowym dotyczącym trzech głównych technologii: robotyki, C4ISTAR i aspekty cyberbezpieczeństwa związane z dwoma pierwszymi.

Projekt skupi się na 4 głównych działaniach:

 1. Strategia umiejętności polegająca na przełożeniu wybranych technologii na praktyczne zestawy odpowiednich szczegółowych umiejętności, które (potencjalnie) można przekształcić w nowe profile zawodowe;
 2. Zaprojektowanie trzech programów szkoleniowych skierowanych do uczniów szkół średnich, studentów, pracowników;
 3. Realizacja i doskonalenie programu E&T;
 4. Rozwój wspólnoty praktyk i wiedzy w celu promowania nabywania, rozwoju i utrzymania nowych umiejętności.

2

EDURES - Technology education in the digital era supported by the significant use of research results

ERASMUS +

01.09.2020 - 31.08.2023

WBMiL

113 026,00 EURO

logo_edures_kolor.jpegco_funded_erasmus_plus.jpgProjekt EDURES jest realizowany w ramach tzw. partnerstw strategicznych szkolnictwa wyższego programu Erasmus+. Projekt jest odpowiedzią na niewystarczające wykorzystanie wyników badań naukowych w dydaktyce. Projekt umożliwia międzynarodową oraz interdyscyplinarną współpracę akademicką. Zbudowano międzynarodowe partnerstwo strategiczne czterech wyższych uczelni i jednej firmy (centrum kształcenia praktycznego) w celu wypracowania rezultatów umożliwiających poprawę efektywności kształcenia prowadzonego w erze cyfrowej, opartego o prowadzone badania naukowe. Projekt ma na celu wypracowanie rezultatów pozwalających m.in. poznać najlepsze praktyki partnerów projektu w zakresie wdrażania własnych wyników badań w kształceniu, skrócić czas dostępu do najważniejszych osiągnięć badawczych, zwiększyć dostępność do wyników badań oraz  uatrakcyjnić opracowywanie materiałów dydaktycznych w oparciu o najnowsze badania naukowe. Projekt dotyczy zastosowania wyników badań realizowanych w zakresie technologii tj. nauki o wytwarzaniu obiektów technicznych. Modelowe rozwiązania będą wypracowywane dla inżynierii mechanicznej oraz dodatkowo dla inżynierii lądowej, z uwzględnieniem specyfiki wskazanych dyscyplin oraz kierunków studiów prowadzonych na uczelniach. Zastosowanie wyników projektu może być jednak rozszerzone na inne dyscypliny naukowe i powiązane z nimi kierunki studiów. Projekt EDURES umożliwi również podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie publikowania (m.in. na platformach e-learningowych) i opracowywania treści dydaktycznych uwzględniających wyniki badań, a także kompetencji studentów, którzy będą uczestniczyć w wybranych działaniach.

Beneficjentami wypracowanych rezultatów projektu będą głównie studenci studiów magisterskich oraz doktoranci (potencjalnie najbardziej zainteresowani procesami badawczymi), a także pracownicy uczelni zaangażowani w proces nauczania na tych poziomach kształcenia.

W ramach projektu wykonawcy będą m.in. realizować następujące zadania:

 1. Opracowanie przewodnika dla nauczycieli dotyczącego stosowania najlepszych praktyk w działalności dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz metodyki wykorzystywania wyników badań naukowych w działalności dydaktycznej.
 2. Opracowanie metodyki i narzędzi w zakresie tzw. platform cyfrowych.
 3. Opracowanie pilotażowych wykładów z zastosowaniem opracowanej metodyki EDURES.
 4. Wdrożenie treści na platformach cyfrowych.
 5. Opracowanie raportu końcowego dotyczącego wprowadzania zmian oraz trwałości rezultatów projektu.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza pełni rolę instytucji koordynującej. Partnerami projektu są: Hochschule Furtwangen University (Niemcy), National Technical University of Athens (Grecja), Centoform srl (Włochy).

Strona internetowa projektu: https://edures.prz.edu.pl

3

MAESTRO - Manufacturing Education for
a Sustainable fourth industrial revolution

ERASMUS +

01.09.2019 - 31.12.2022

WBMiL

42 530,00 EURO

erasmus_plus.jpgmaestro.png

Celem projektu jest wykorzystanie doświadczeń przemysłowych w badaniach nad produkcją w celu zdefiniowania i dostarczenia nowych kompetencji wymaganych od przyszłych inżynierów pracujących w przedsiębiorstwach funkcjonujących w okresie realizacji czwartej rewolucji przemysłowej. Szczególny nacisk kładzie się na aspekt związany z trwałym przejściem do funkcjonowania w erze cyfrowej.

4

PLANET4
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0

ERASMUS +

01.11.2020 - 31.10.2023

WBMiL

57 986,00 EURO

erasmus_plus.jpgPLANET4 ma na celu przeszkolenie nowej generacji ekspertów AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning) i EC (Edge Computing), którzy przyczynią się do rozpowszechnienia prawdziwych praktyk I4.0 w firmach UE, umożliwiając wykorzystanie AI i ML do optymalizacji procesów przemysłowych. Eksperci PLANET4 poprowadzą tę przełomową zmianę dzięki zestawowi twardych i miękkich umiejętności, w które zostaną wyposażeni podczas kursu.

Zwłaszcza jeśli chodzi o zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie I4.0, konieczne jest zintegrowane podejście Uni-Buisness, aby połączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Odnowiona oferta edukacyjna powinna zapewniać osiąganie umiejętności twardych i miękkich, odpowiedniego nastawienia i profesjonalnego podejścia, dostarczając uczestnikom niezbędnych narzędzi do pracy w grupach nad realistycznymi celami, oceny sytuacji, poszukiwania rozwiązań oraz wprowadzania innowacji do typowych problemów.

5

JANUS: e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education

ERASMUS +

01.03.2021 – 28.02.2023

WBMiL

37 088,00 EURO

janus.jpgerasmus_plus.jpgProjekt JANUS jest finansowany z programu Erasmus+ Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Sytuacja pandemiczna spowodowała stopniowe zamykanie krajowego przemysłu, jak również szkół i uczelni. Niewątpliwie zakończenie obecnej sytuacji epidemiologicznej nie spowoduje całkowitego powrotu do pierwotnego stanu. W związku z tym istnieje potrzeba nagłego i dynamicznego rozwoju technik kształcenia na odległość. Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych technologii nauczania jest projekt JANUS. Zakłada on połączenie zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality) w zakresie kształcenia mieszanego ze szczególnym skupieniem na aspektach związanych z dziedziną STEAM (Nauka, Technologia, Inżynieria oraz Matematyka).

Cele projektu JANUS zakładają:

 • Utworzenie ram edukacyjnych dla platformy E-Pedagogy, które wspierałyby zaprojektowanie aktywności nauczania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz instrukcji dotyczących nauczenia dla nauczycieli, które będą wykorzystywane do edukacji studentów. Dodatkowo
  w ramach tego zadania przeprowadzona będzie seria warsztatów skierowanych do nauczycieli
  w celu nabycia przez nich niezbędnych umiejętności do efektywnego wykorzystania przyszłej platformy edukacyjnej.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie wirtualnej platformy edukacyjnej – w tym celu utworzona zostanie platforma do nauczania oparta na wirtualnej rzeczywistości. Wirtualne zajęcia będą repliką procedur i technik, które studenci stosują w normalnych warunkach w fizycznym laboratorium.
 • Analizę procesu uczenia - aby ocenić skuteczność nauczania przez zaprojektowany system zostanie przeprowadzona jego dokładna ocena. W tym celu zostaną zebrane dane ze środowiska wirtualnej rzeczywistości, które zostaną wykorzystane do analizy działań uczniów, natomiast wyniki tych analiz zostaną udostępnione dla ogółu za pośrednictwem utworzonej platformy.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie. Oprócz Politechniki  Rzeszowskiej, która jest koordynatorem, uczestniczą w nim: University of Turku (Finlandia), University of Ioannina (Grecja), Politecnico di Torino (Włochy), SynArea Consultants s.r.l. (Włochy), Vilnius University (Litwa)

Strona projektu: https://janus.w.prz.edu.pl/

6

InCyT: Interdisciplinary Cyber Training

ERASMUS +

01.11.2021 - 31.10.2023

WEiI

23 180,00 EURO

incyt.pngerasmus_plus.jpgNIST’s National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) wskazuje, że należy podjąć kluczowe kroki w celu zaradzenia niedoborowi „osób posiadających wiedzę, umiejętności i zdolności do wykonywania zadań wymaganych do pracy z cyberbezpieczeństwem”. Taka siła robocza będzie obejmować „role techniczne i nietechniczne, które są obsadzone przez kompetentnych i doświadczonych ludzi”. Ogólnie rzecz biorąc, trudno jest stworzyć zespoły robocze z tymi interdyscyplinarnymi umiejętnościami i rozwiązać problem komunikacji między edukatorami, badaczami i osobami korzystającymi z technologii informacyjnych. Konieczna jest współpraca i komunikacja między tymi grupami. Jednym z problemów jest to, że firmy, zwłaszcza MŚP o mniejszych zasobach, potrzebują pomocy w ocenieniu kompetencji i luk w umiejętnościach swoich pracowników, metod oceny istniejącej sytuacji, a także wykorzystania możliwości szkoleniowych w celu przekwalifikowania pracowników.

Projekt Interdisciplinary Cyber Training (InCyT) wdroży pewne rozwiązania w tym kontekście. Pierwszym celem jest opracowanie ram, które zapewniają mechanizmy dla szkolnictwa technicznego i zawodowego (VET) oraz firmom do opisywania różnych istniejących luk w bezpieczeństwie cybernetycznym w odniesieniu do profesjonalistów i amatorów w celu unikania cyberataków i pomocy w poprawie aktualnej sytuacji.

Biorąc pod uwagę zalety interdyscyplinarnych programów szkoleniowych i mentoringowych, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa, projekt opracuje i przetestuje cyfrowe interdyscyplinarne programy szkoleniowe wspierane e-mentoringiem dla MŚP i dostosuje je do wymagań szkolnictwa technicznego i zawodowego.

Celem dwuletniego projektu Erasmus+ Interdisciplinary Cyber Training (InCyT) jest przede wszystkim opracowanie ram kompetencji z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, które firmy mogą wykorzystać do opisania i doskonalenia kompetencji i umiejętności w celu opracowania strategii bezpieczeństwa cybernetycznego firmy i uniknięcia ataków cybernetycznych, a instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego do udoskonalenia swoich planów edukacyjnych.

Ponadto zostaną opracowane i przetestowane wspierane cyfrowo interdyscyplinarne programy nauczania oraz programy mentorskie dla pracowników średnich wielkości przedsiębiorstw, cyfrowa platforma uczenia się i współpracy dla nich, dostosowana wersja dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz europejski model możliwości transferu.

PROJEKTY BADAWCZE

7

CleanSky COAST – Cost Optimized Avionics SystTem

HORYZONT 2020

01.07.2016 – 31.12.2023

WBMiL

741 751,00 EURO

horizon.pngcleansky.jpg

Projekt COAST (Cost Effective Avionic System) skupia się na opracowaniu kluczowych technologii wspomagających ideę taniego wyposażenia kokpitu dla samolotów dyspozycyjnych umożliwiających wykonywanie lotów w załodze jednoosobowej. Jest on częścią międzynarodowego projektu CleanSky2 zorientowanego na opracowanie lotniczych technologii przyszłości pozwalających na zmniejszenie wpływu lotnictwa na środowisko, a w szczególności zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez ten sektor. Docelowym segmentem są samoloty zabierające do 19 pasażerów, certyfikowane według przepisów CS-23. Projekt jest realizowany od 2016 r. przez konsorcjum: Honeywell International (Czechy), CIRA – Italian Aerospace Research Center (Włochy), Instytut Lotnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz (Polska) i Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. W Politechnice Rzeszowskiej opracowywane są algorytmy oraz metody weryfikacji zastosowane do stworzenia systemu rekonfiguracji lotu (FRS). System ten ma za zadanie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanej niezdolności pilota do kontynuowania lotu w załodze jednoosobowej za wyznaczenie trasy, a następnie kierowanie statkiem powietrznym poprzez układ autopilota w taki sposób aby dotrzeć do lotniska awaryjnego. Zagadnienia badawcze obejmują m.in. opracowanie algorytmów automatycznego wyboru najlepszego lotniska awaryjnego bazując na metodach optymalizacji multikryterialnej, implementację sprzętową algorytmów oraz ich testowanie w warunkach symulacyjnych i w locie.

8

FAILNOMORE - Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional events

Fundusz Badawczy Wegla i Stali

01.07.2020 - 30.06.2022

WBIŚiA

21 671,80 EURO

failnomore.jpgGłównym celem jest stworzenie zestawu praktycznych i przyjaznych dla użytkownika wytycznych projektowych w celu zmniejszenia ryzyka postępującego zawalenia się konstrukcji stalowych i kompozytowych poddanych wyjątkowym zdarzeniom, takim jak uderzenie i wybuchy. Będzie to oparte na najnowszych projektach badawczych i dostępnych dokumentach normatywnych w celu zaproponowania wspólnej metodologii projektowania do wdrożenia w praktyce europejskiej. Głównym przedmiotem rozpowszechniania będzie podręcznik projektowania zawierający praktyczne przykłady, które zostaną opracowane w różnych językach narodowych, a także seria warsztatów szkoleniowych w 11 krajach europejskich.

INNE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

9

„Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania” - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli

Fundusze norweskie i EOG na lata 2014-2021, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

01.11.2021 - 30.04.2024

WMT

1 608 698,90 PLN

Projekt "Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania"- Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli zgodnie z założeniami programu Rozwój Lokalny ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej. Zadanie to będzie realizowane poprzez szereg kompleksowych i skoordynowanych działań skierowanych do różnych grup społecznych, z różnych dziedzin życia. Działania te mają na celu  poprawę stanu środowiska naturalnego, zatrzymanie negatywnych trendów depopulacyjnych, stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, co w konsekwencji podniesie jakość życia dla wszystkich mieszkańców miasta. Dzięki realizacji projektu "Modelowe rozwiązania na trudne wyzwania" wypracowane zostaną takie modele działań, dzięki którym miasto Stalowa Wola stanie się miejscem przyjaznym dla jego mieszkańców z nowoczesną gospodarką, zapleczem badawczym i naukowych oraz świadomym społeczeństwem.

strona w trakcie modernizacji

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję