Strona: Realizowane projekty / Oferta dla przemysłu

Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY DYDAKTYCZNE

1

DIG-MAN - Integration of digital tool into product development and manufacturing education

ERASMUS +

01.09.2019 - 31.08.2022

WBMiL

59 955,00 EURO

co_funded_erasmus_plus.jpgProjekt DIG-MAN wspiera cele programu ERASMUS+ i jest realizowany w ramach partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego. W projekcie uczestniczą cztery uniwersytety i jedno centrum kształcenia praktycznego. Instytucje pochodzą z następujących krajów: Estonia, Norwegia, Polska, Litwa i Włochy. Projekt DIG-MAN wspiera priorytety programu ERASMUS+ poprzez rozwijanie umiejętności studentów i kadry dydaktycznej oraz promowanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się w erze cyfrowej. W ramach realizacji projektu opracowywane są m.in.:

 • przewodnik dla nauczycieli dotyczący zastosowania oprogramowania i narzędzi komputerowych w technologii maszyn,
 • materiały dydaktyczne dla studentów studiów magisterskich,
 • treści dotyczące kształcenia na odległość.

Projekt DIG-MAN jest projektem innowacyjnym mającym na celu wspieranie nowoczesnego kształcenia.

Instytucją koordynującą w projekcie DIG-MAN jest Estonian University of Life Sciences (Estoński Uniwersytet Przyrodniczy). Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest partnerem projektu DIG-MAN.

2

ASSETs+ - Alliance for Strategic Skills Addressing Emerging Technologies in Defence

ERASMUS +

01.01.2020 -31.12.2023

WBMiL

75 954,00 EURO

 co_funded_erasmus_plus.jpgassets.png

Projekt ASSETs + ma na celu zbudowanie zrównoważonego łańcucha dostaw zasobów ludzkich, który umożliwi firmom z sektora obronnego wprowadzanie innowacji zarówno poprzez przyciąganie wysoko wykwalifikowanych młodych pracowników, jak i podnoszenie kwalifikacji ich pracowników dzięki dostosowanym, uzupełniającym się programom edukacyjnym i szkoleniowym dotyczącym trzech głównych technologii: robotyki, C4ISTAR i aspekty cyberbezpieczeństwa związane z dwoma pierwszymi.

Projekt skupi się na 4 głównych działaniach:

 1. Strategia umiejętności polegająca na przełożeniu wybranych technologii na praktyczne zestawy odpowiednich szczegółowych umiejętności, które (potencjalnie) można przekształcić w nowe profile zawodowe;
 2. Zaprojektowanie trzech programów szkoleniowych skierowanych do uczniów szkół średnich, studentów, pracowników;
 3. Realizacja i doskonalenie programu E&T;
 4. Rozwój wspólnoty praktyk i wiedzy w celu promowania nabywania, rozwoju i utrzymania nowych umiejętności.

3

EDURES - Technology education in the digital era supported by the significant use of research results

ERASMUS +

01.09.2020 - 31.08.2023

WBMiL

113 026,00 EURO

logo_edures_kolor.jpegco_funded_erasmus_plus.jpgProjekt EDURES jest realizowany w ramach tzw. partnerstw strategicznych szkolnictwa wyższego programu Erasmus+. Projekt jest odpowiedzią na niewystarczające wykorzystanie wyników badań naukowych w dydaktyce. Projekt umożliwia międzynarodową oraz interdyscyplinarną współpracę akademicką. Zbudowano międzynarodowe partnerstwo strategiczne czterech wyższych uczelni i jednej firmy (centrum kształcenia praktycznego) w celu wypracowania rezultatów umożliwiających poprawę efektywności kształcenia prowadzonego w erze cyfrowej, opartego o prowadzone badania naukowe. Projekt ma na celu wypracowanie rezultatów pozwalających m.in. poznać najlepsze praktyki partnerów projektu w zakresie wdrażania własnych wyników badań w kształceniu, skrócić czas dostępu do najważniejszych osiągnięć badawczych, zwiększyć dostępność do wyników badań oraz  uatrakcyjnić opracowywanie materiałów dydaktycznych w oparciu o najnowsze badania naukowe. Projekt dotyczy zastosowania wyników badań realizowanych w zakresie technologii tj. nauki o wytwarzaniu obiektów technicznych. Modelowe rozwiązania będą wypracowywane dla inżynierii mechanicznej oraz dodatkowo dla inżynierii lądowej, z uwzględnieniem specyfiki wskazanych dyscyplin oraz kierunków studiów prowadzonych na uczelniach. Zastosowanie wyników projektu może być jednak rozszerzone na inne dyscypliny naukowe i powiązane z nimi kierunki studiów. Projekt EDURES umożliwi również podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie publikowania (m.in. na platformach e-learningowych) i opracowywania treści dydaktycznych uwzględniających wyniki badań, a także kompetencji studentów, którzy będą uczestniczyć w wybranych działaniach.

Beneficjentami wypracowanych rezultatów projektu będą głównie studenci studiów magisterskich oraz doktoranci (potencjalnie najbardziej zainteresowani procesami badawczymi), a także pracownicy uczelni zaangażowani w proces nauczania na tych poziomach kształcenia.

W ramach projektu wykonawcy będą m.in. realizować następujące zadania:

 1. Opracowanie przewodnika dla nauczycieli dotyczącego stosowania najlepszych praktyk w działalności dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz metodyki wykorzystywania wyników badań naukowych w działalności dydaktycznej.
 2. Opracowanie metodyki i narzędzi w zakresie tzw. platform cyfrowych.
 3. Opracowanie pilotażowych wykładów z zastosowaniem opracowanej metodyki EDURES.
 4. Wdrożenie treści na platformach cyfrowych.
 5. Opracowanie raportu końcowego dotyczącego wprowadzania zmian oraz trwałości rezultatów projektu.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza pełni rolę instytucji koordynującej. Partnerami projektu są: Hochschule Furtwangen University (Niemcy), National Technical University of Athens (Grecja), Centoform srl (Włochy).

Strona internetowa projektu: https://edures.prz.edu.pl

4

MAESTRO - Manufacturing Education for
a Sustainable fourth industrial revolution

ERASMUS +

01.09.2019 - 31.08.2022

WBMiL

42 530,00 EURO

erasmus_plus.jpgmaestro.png

Celem projektu jest wykorzystanie doświadczeń przemysłowych w badaniach nad produkcją w celu zdefiniowania i dostarczenia nowych kompetencji wymaganych od przyszłych inżynierów pracujących w przedsiębiorstwach funkcjonujących w okresie realizacji czwartej rewolucji przemysłowej. Szczególny nacisk kładzie się na aspekt związany z trwałym przejściem do funkcjonowania w erze cyfrowej.

5

PLANET4
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0

ERASMUS +

01.11.2020 - 31.10.2023

WBMiL

57 986,00 EURO

erasmus_plus.jpgPLANET4 ma na celu przeszkolenie nowej generacji ekspertów AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning) i EC (Edge Computing), którzy przyczynią się do rozpowszechnienia prawdziwych praktyk I4.0 w firmach UE, umożliwiając wykorzystanie AI i ML do optymalizacji procesów przemysłowych. Eksperci PLANET4 poprowadzą tę przełomową zmianę dzięki zestawowi twardych i miękkich umiejętności, w które zostaną wyposażeni podczas kursu.

Zwłaszcza jeśli chodzi o zaspokojenie rosnących potrzeb w zakresie I4.0, konieczne jest zintegrowane podejście Uni-Buisness, aby połączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Odnowiona oferta edukacyjna powinna zapewniać osiąganie umiejętności twardych i miękkich, odpowiedniego nastawienia i profesjonalnego podejścia, dostarczając uczestnikom niezbędnych narzędzi do pracy w grupach nad realistycznymi celami, oceny sytuacji, poszukiwania rozwiązań oraz wprowadzania innowacji do typowych problemów.

6

JANUS: e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education

ERASMUS +

01.03.2021 – 28.02.2023

WBMiL

37 08,00 EURO

janus.jpgerasmus_plus.jpgProjekt JANUS jest finansowany z programu Erasmus+ Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Sytuacja pandemiczna spowodowała stopniowe zamykanie krajowego przemysłu, jak również szkół i uczelni. Niewątpliwie zakończenie obecnej sytuacji epidemiologicznej nie spowoduje całkowitego powrotu do pierwotnego stanu. W związku z tym istnieje potrzeba nagłego i dynamicznego rozwoju technik kształcenia na odległość. Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych technologii nauczania jest projekt JANUS. Zakłada on połączenie zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality) w zakresie kształcenia mieszanego ze szczególnym skupieniem na aspektach związanych z dziedziną STEAM (Nauka, Technologia, Inżynieria oraz Matematyka).

Cele projektu JANUS zakładają:

 • Utworzenie ram edukacyjnych dla platformy E-Pedagogy, które wspierałyby zaprojektowanie aktywności nauczania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz instrukcji dotyczących nauczenia dla nauczycieli, które będą wykorzystywane do edukacji studentów. Dodatkowo
  w ramach tego zadania przeprowadzona będzie seria warsztatów skierowanych do nauczycieli
  w celu nabycia przez nich niezbędnych umiejętności do efektywnego wykorzystania przyszłej platformy edukacyjnej.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie wirtualnej platformy edukacyjnej – w tym celu utworzona zostanie platforma do nauczania oparta na wirtualnej rzeczywistości. Wirtualne zajęcia będą repliką procedur i technik, które studenci stosują w normalnych warunkach w fizycznym laboratorium.
 • Analizę procesu uczenia - aby ocenić skuteczność nauczania przez zaprojektowany system zostanie przeprowadzona jego dokładna ocena. W tym celu zostaną zebrane dane ze środowiska wirtualnej rzeczywistości, które zostaną wykorzystane do analizy działań uczniów, natomiast wyniki tych analiz zostaną udostępnione dla ogółu za pośrednictwem utworzonej platformy.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym partnerstwie. Oprócz Politechniki  Rzeszowskiej, która jest koordynatorem, uczestniczą w nim: University of Turku (Finlandia), University of Ioannina (Grecja), Politecnico di Torino (Włochy), SynArea Consultants s.r.l. (Włochy), Vilnius University (Litwa)

Strona projektu: https://janus.w.prz.edu.pl/

PROJEKTY BADAWCZE

7

CleanSky COAST – Cost Optimized Avionics SystTem

HORYZONT 2020

01.07.2016 – 30.06.2023

WBMiL

741 751,00 EURO

horizon.pngcleansky.jpg

Projekt COAST dostarczy kluczowych technologicznych możliwości dla niedrogiego kokpitu i awioniki w obszarze małych samolotów. Segmentem docelowym proponowanego projektu jest samolot z 1 do 19 pasażerów i małe samoloty towarowe, wszystkie należące do CS kategorii (specyfikacje certyfikacyjne EASA, kategoria 23). Aby zmaksymalizować korzyści biznesowe i społeczne nacisk zostanie położony na kategorię Commuter (Class 4), która stanowi główną część biznesu w kategorii CS-23 w Europie i na świecie.

8

FAILNOMORE - Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional events

Fundusz Badawczy Wegla i Stali

01.07.2020 - 30.06.2022

WBIŚiA

21 671,80 EURO

failnomore.jpgGłównym celem jest stworzenie zestawu praktycznych i przyjaznych dla użytkownika wytycznych projektowych w celu zmniejszenia ryzyka postępującego zawalenia się konstrukcji stalowych i kompozytowych poddanych wyjątkowym zdarzeniom, takim jak uderzenie i wybuchy. Będzie to oparte na najnowszych projektach badawczych i dostępnych dokumentach normatywnych w celu zaproponowania wspólnej metodologii projektowania do wdrożenia w praktyce europejskiej. Głównym przedmiotem rozpowszechniania będzie podręcznik projektowania zawierający praktyczne przykłady, które zostaną opracowane w różnych językach narodowych, a także seria warsztatów szkoleniowych w 11 krajach europejskich.

INNE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

9

Kształcenie dualne w kontekście Przemysłu 4.0

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

01.03.2020 - 28.02.2022

WBMiL

193 730,48 PLN

Projekt zakłada promocję sektora VET poprzez opracowanie, a następnie upowszechnienie oferty edukacyjnej dotyczącej wyzwań wynikających ze zmian technologicznych Przemysłu 4.0. Wdrażanie nowych rozwiązań skutkuje zmiana wymagan´ odnośnie kwalifikacji pracowników. Przygotowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na wymagania rynku pracy stanowi wyzwanie dla partnerstwa między pracodawcami a instytucjami edukacyjnymi. Opracowane zostaną trzy produkty: kurs kształcenia VR, program rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 oraz gra szkoleniowa rozwijająca umiejętności związane z myśleniem. Podejście produktowe ukierunkuje działania projektu na opracowanie jakościowych rezultatów, których przygotowaniem będzie zarządzał ekspert z organizacji odpowiedzialnej za finalny efekt prac. Produkty zostaną włączone do oferty partnerów oraz będa dostępne jako OZE co zwiększy oddziaływanie projektu. Dzięki wizycie studyjnej w Norwegii 15 pracowników instytucji partnerskich zdobędzie wiedze na temat Przemysłu 4.0.

10

Important factors of business risk in SME segment

Grant Agency Academia aurea

01.03.2020 - 30.09.2021

WZ

7 800,00
PLN

Celem projektu jest wymiana bilateralna pracowników pomiędzy PRz a partnerem z Niemiec. 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję