Strona: Realizowane projekty / Oferta dla przemysłu

Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (UE)

1

EMC – LabNet – Polska Sieć Laboratoriów

PO IR 4.2

01.05.2017 – 30.12.2021

WEiI

7 637 824,00 PLN

emc_v2.pngemc_labnet_loga_ue.jpg

EMC – LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych.

Skład konsorcjum:

 • Politechnika Wrocławska (PWr) – koordynator;
 • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM);
 • Politechnika Białostocka (PB);
 • Politechnika Rzeszowska (PRz);
 • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).

2

Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Pomoc Techniczna 2014-2020

01.102019 – 30.09.2021

WBIŚiA

115 040,00 PLN

ekrosno.pngLiderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, a Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zbadanie systemu zużycia wody w Mieście Krośnie pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodnej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez przygotowanie szczegółowego projektu technicznego systemu IT wraz z partnerami systemów współpracujących (sieć inteligentnych czujników, ePłatności, systemu automatycznego powiadamiania o awarii na sieci i informowania mieszkańców) oraz mieszkańcami, którzy w czasie projektowania będą opiniować przydatność poszczególnych rozwiązań, co będzie możliwe przez testowe wdrożenie udogodnień wśród użytkowników eBOK, które pozwoli zweryfikować poprawność działania planowanych efektów.

PROJEKTY DYDAKTYCZNE (UE)

3

Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

PO WER 3.5

NCBiR

01.10.2018 – 30.09.2022

Projekt ogólnouczelniany

19 796 638,45 PLN

nowa_jakosc_v2.pngnowa_jakosc_loga_ue.png

Projekt „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest: poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach tj. w dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki zaplanowaniu działań ukierunkowanych na podniesienie kluczowych kompetencji wśród studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydziału Chemicznego, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Zarządzania PRz oraz dostosowaniu programu kształcenia studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa do potrzeb rynku pracy. Realizacja celu głównego możliwa będzie również dzięki zaplanowaniu działań podnoszących kompetencje dydaktyczne i zarządcze, co umożliwi m.in wprowadzenie zmian organizacyjnych usprawniających i podnoszących efektywność funkcjonowania PRz.

4

Politechnika Rzeszowska Uczelnią Dostępną

PO WER 3.5

NCBiR

01.01.2020 - 31.12.2021

Projekt ogólnouczelniany

1 000 000,00 PLN

uczelnia_dostepna_logo_rgb.pngnowa_jakosc_loga_ue.png

Celem głównym projektu jest kompleksowe dostosowanie Politechniki Rzeszowskiej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami uczestniczących w procesie kształcenia poprzez realizację działań
w zakresie edukacji włączającej i niwelowaniu zdiagnozowanych barier dostępności. Projekt ukierunkowany jest na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami będącymi studentami
i doktorantami Uczelni mając jednak na uwadze, że potrzeby te mogą również dotyczyć kolejnych osób chcących podjąć kształcenie w PRz. Realizacja celu głównego będzie wykonywana w sześciu obszarach:

 1. struktura organizacyjna (utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. osób
  z niepełnosprawnościami),
 2. architektura (zlokalizowanie siedziby jednostki ds. dostępności Uczelni JDU w miejscu dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami),
 3. technologie wspierające (utworzenie strony JDU skierowanej dla osób niepełnosprawnych, przewodnik do lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami),
 4. procedury (analiza i wprowadzenie nowych procedur dot. osób z niepełnosprawnościami),
 5. wsparcie edukacyjne (dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb osoby
  z niepełnosprawnością),
 6. szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności (dla pracowników kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uczelni).

PROJEKTY BADAWCZE (UE)

5

Opracowanie innowacyjnego urządzenia dla wielowariantowego
i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych
o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego

POIR 4.1.4

01.01.2018 - 31.07.2021

WBMiL/ Uczelniane Lab. Badań Mat. dla Przem. Lot.

2 031 361,51 PLN

jetcaster.jpg

jetcaster_ue_loga.pngCelem projektu jest opracowanie i wykonanie innowacyjnego urządzenia (JetCaster) do odlewania łopatek turbin gazowych z nadstopów niklu lub kobaltu o mikrostrukturze z kierunkowym ułożeniem ziarn lub monokrystalicznej, stosowanych w nowej generacji silnikach turbinowych. Strumienie gazu obojętnego, wytwarzane przy pomocy eżektorów wyposażonych w regulowane dysze są ukierunkowywane na ceramiczną formę odlewniczą, umożliwiając tym samym zwiększenie prędkości krystalizacji nadstopu w porównaniu do aktualnie stosowanej na świecie metody Bridgman’a. Nowe rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu – skróci cykl produkcyjny i obniży koszt odlewów łopatek turbin gazowych. Innowacyjne rozwiązania (opatentowane przez firmę Seco/Warwick) w zakresie procesu krystalizacji kierunkowej oraz konstrukcji urządzenia zapewnią wymagane warunki krystalizacji, umożliwiające wytwarzanie szerokiego asortymentu łopatek turbin gazowych z nadstopów. Nowatorskie urządzenie JetCaster pozwoli uzyskiwać odlewy łopatek turbin o wymaganej jakości (bez wad odlewniczych i z wymaganą doskonałością struktury odlewów monokrystalicznych).

W ramach projektu zostanie opracowany i wykonany demonstracyjny piec próżniowy do przeprowadzania zautomatyzowanego procesu odlewniczego składającego się z: indukcyjnego topienia wlewka, odlewania nadstopu do ceramicznej formy odlewniczej, kierunkowej krystalizacji oraz chłodzenia formy z odlewem. Zaplanowane, wstępne próby technologiczne instalacji pilotażowej oraz badania makro – i mikrostruktury, porowatości, doskonałości krystalicznej oraz właściwości mechanicznych odlewów (prętów oraz płyt) monokrystalicznych z nadstopu CMSX-4 umożliwią opracowanie końcowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęcie poprawnych warunków procesu. Wykonanie prób dowodowych w warunkach produkcyjnych na modelowych odlewach łopatek turbin, pozwoli na rozpoczęcie produkcji tego typu urządzeń w zakładzie produkcyjnym firmy Seco/Warwick w Świebodzinie.

6

Badania nad technologią bezpośredniej konwersji CO2 do cyklicznych węglanów
i poliwęglanów

RPO 1.2

01.02.2021 - 31.07.2021

WCh

199 751,46 PLN

pci.pngProjekt dotyczy wykorzystania CO2 do wytwarzania wartościowych chemikaliów i biodegradowalnych polimerów. Prowadzone badania obejmą poszukiwania efektywnych katalizatorów konwersji CO2 w reakcji z epoksydami do cyklicznych węglanów (reagentów do syntez i ekologicznych rozpuszczalników) i alifatycznych poliwęglanów (biodegradowalnych polimerów). Spodziewanym rezultatem projektu jest opracowanie katalizatora (lub katalizatorów), który umożliwi otrzymanie w/w produktów w sposób wydajny i selektywny, nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. Z opracowanej technologii będą mogły skorzystać głównie firmy z najbardziej emisyjnych gałęzi gospodarki, gdyż umożliwi ono wykorzystanie odpadowego CO2 do wytworzenia wartościowych chemikaliów i polimerów. Zakłada się ochronę rezultatów projektu w formie zgłoszenia lub zgłoszeń patentowych. W przypadku potwierdzenia korzystnych wyników po zwiększeniu skali procesu, planuje się skomercjalizowanie opracowanego rozwiązania poprzez sprzedaż licencji.

7

Goniometr elektroniczny do pomiarów dynamiki zakresu ruchów w zastosowaniu medycznym i w sporcie

RPO 1.2

01.02.2021 - 31.10.2021

WMiFS

155 750,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest przygotowanie funkcjonalnego laboratoryjnego prototypu urządzenia służącego do badań i analizy dynamiki ruchu kończyn u osób zdrowych i z ubytkami ruchowymi. Elektroniczny goniometr znajdzie zastosowanie w diagnostyce schorzeń narządów ruchu oraz monitorowaniu wyników leczenia. Wykonanie prototypowego goniometru elektronicznego pozwoli na przeprowadzenie wstępnych badań i analizę zakładanych parametrów docelowego układu pomiarowego

8

Biokompozyt polimerowy
o osnowie PHBV napełniony mielonymi łuskami gryki sposób jego otrzymywania

RPO 1.2

01.02.2021 - 31.10.2021

WBMiL

120 835,00 PLN

pci.pngProjekt dotyczy wytworzenia, optymalizacji właściwości przetwórczych, mechanicznych oraz użytkowych innowacyjnego, pochodzenia naturalnego, biodegradowalnego kompozytu o osnowie PHBV napełnionego zmielonymi łuskami gryczanymi. Łuski gryczane uznawane jako odpad, mogą znacząco obniżyć koszt wytworzenia biokompozytu, poprawiając twardość oraz obniżając skurcz wyrobów wtryskiwanych w stosunku do dość drogiego czystego biopolimeru. Prowadzone badania będą obejmowały: wpływ metody wytłaczania na właściwości uzyskanego biokompozytu, optymalizację wtryskiwania detalu z użyciem metody Taguchi oraz ocenę wpływu wielokrotnego przetwórstwa na właściwości uzyskanego wyrobu. Z rozwiązań technologii skorzystają firmy produkujące wtryskiwane detale z tworzyw sztucznych. Zakłada się ochronę rezultatów w formie zgłoszenia patentowego jako sposób wytwarzania oraz wytwór. Forma komercjalizacji rozwiązania to sprzedaż praw lub udzielenie licencji na sposób otrzymywania biokompozytu.

9

Optymalizacja prędkości wzrostu warstwy aluminidkowej w procesach technologicznych

RPO 1.2

21.02.2021 - 31.10.2021

WBMiL

148 536,75 PLN

pci.pngProjekt dotyczy wyznaczenia wpływu składu chemicznego mieszaniny proszków do aluminiowania i wpływu chropowatości powierzchni elementów aluminiowanych na kinetykę procesu aluminiowania metodą „in-pack cementation”. Prowadzone badania będą polegały na wytworzeniu warstw aluminidkowych na stopach żelaza i niklu o zróżnicowanej chropowatości powierzchni przy użyciu mieszaniny proszków o zróżnicowanych proporcjach aktywatora, wypełniacza i aluminium. Rezultatem badań będzie optymalizacja procesu wytwarzania warstw aluminidkowych. Z technologii skorzystają głównie firmy z branży motoryzacyjnej i/lub lotniczej, np. BorgWarner Turbo Systems. W przyszłości (po osiągnięciu TRL6) zakłada się ochronę rezultatów projektu w formie wniosku o ochronę patentową na obszarze Polski lub Europy. Forma komercjalizacji rozwiązania to sprzedaż patentu zainteresowanym firmom komercyjnym.

10

Bezemisyjne lakiery proszkowe o zwiększonej odporności na ogień dedykowane do malowania MDF i drewna

RPO 1.2

01.04.2021 - 31.12.2021

WCh

199 518,62 PLN

pci.pngW ramach projektu zostaną opracowane bezemisyjne lakiery proszkowe o zwiększonej odporności na ogień dedykowane do malowania MDF i drewna. W porównaniu z wyrobami ciekłymi będą przyjazne dla środowiska ze względu na całkowity brak emisji VOC, bardziej wydajne (jednokrotne malowanie w czasie 2-15min) oraz generujące bardzo małą ilość odpadów (ok. 2%). Oprócz bezemisyjności i ognioodporności lakiery będą utwardzać się w niższej temperaturze, co pozwoli na wykorzystanie ich do zabezpieczania materiałów o niskiej odporności termicznej (drewno, płyty MDF). Brak emisji duszących gazów (HCl, HBr) w przypadku wystąpienia pożaru zostanie osiągnięte poprzez wbudowanie chemiczne związków zawierających odporne na wysoką temperaturę ugrupowania izocyjanurowe, melaminowe lub siloksanowe zamiast dodatku uniepalniaczy zawierających chlor lub brom, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo. Zostaną zbadane także inne właściwości powłok pod kątem spełniania wymagań technicznych znaku jakości Qualicoat.

11

Zastosowanie powierzchniowej analizy rozkładu luminancji w pomiarach zawartości tłuszczu w mięsie

RPO 1.2

01.04.2021 - 30.09.2021

WZ

114 900,00 PLN

pci.pngProjekt związany jest z zastosowaniem innowacyjnej, autorskiej metody, wykorzystującej zjawisko powierzchniowej analizy rozkładu luminancji w ocenie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie, gdzie poziom zawartości tłuszczu w mięsie jest jednym z głównych elementów jego oceny jakościowej. Planowane badania będą polegały na przeprowadzeniu szeregu oznaczeń zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie wieprzowym przy użyciu matrycowego zestawu optycznego o wysokiej rozdzielczości próbkowania i jego dalszej analizie komputerowej. Równolegle zostanie przeprowadzona ocena zawartości tłuszczu za pomocą referencyjnej metody Soxhleta. Rezultatem tych prac będzie wyznaczenie zależności wyrażonych współczynnikami korelacji między metodami. Zaproponowana metoda oraz rozwiązanie konstrukcyjne stanowiska pomiarowego są nowością w skali światowej. Nowe narzędzie pomiarowe dzięki swym walorom zapewni większa dostępność możliwości oceny jakości mięsa dla szerokiego grona producentów i przetwórców.
12 Opracowanie automatycznej metody do określania jakości obrazów rezonansu magnetycznego RPO 1.2 01.04.2021 - 31.12.2021 WEiI 98 027,00 PLN
pci.pngProjekt dotyczy wykonania prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na utworzenie nowej metody do określania jakości obrazów rezonansu magnetycznego. Jakość takich obrazów głównie zależy od parametrów urządzenia, rozważanego narządu oraz cech osobniczych pacjenta. Z tego powodu lekarz radiolog często decyduje czy należy zmienić parametry, zaś w przypadku otrzymania obrazów zniekształconych, wydłuża badanie chcąc otrzymać nowe obrazy o lepszej jakości. Przedmiotem projektu jest automatyczna miara jakości korzystająca z wiedzy grupy lekarzy specjalistów. Pozwoli ona wybrać lepsze parametry urządzenia oraz odrzucić obrazy o słabej jakości. Skróci to czas badania i obniży jego koszt. Potencjalnymi odbiorcami przedmiotu projektu mogą być podmioty wykonujące badania rezonansem magnetycznym oraz producenci urządzeń do obrazowania, fantomów do ich kalibracji lub stacji diagnostycznych z monitorami medycznymi. Preferowanym sposobem komercjalizacji technologii jest udzielenie licencji.
13 Bakteriocyny Bacillus sp.: optymalizacja właściwości
i modyfikacje zwiększające potencjał komercyjny
RPO 1.2 03.02.2021 - 31.10.2021 WCh 199 849,00 PLN

pci.pngProjekt dotyczy optymalizacji działania bakteriocyn, drobnocząsteczkowych związków o działaniu antybakteryjnym, wydzielanych przez termofilne szczepy bakterii z rodzaju Bacillus. Prowadzone badania będą polegały na ukierunkowanej mutagenezie wybranych bakteriocyn w celu polepszenia ich właściwości, takich jak stabilność w określonych warunkach przemysłowych oraz zakres działania antybakteryjnego. Rezultatem projektu będzie wytworzenie potencjalnych konserwantów żywności nowej generacji na bazie naturalnych, bezpiecznych dla środowiska bakteriocyn oraz opracowanie podstaw nowych procesów biotechnologicznych.

Otrzymane biopreparaty mogą znaleźć zastosowanie także w innych branżach, np. rolniczej jako biopestycydy czy farmaceutycznej jako alternatywa dla coraz mniej skutecznych antybiotyków.

Rezultaty projektu będą chronione w formie patentowej, zaś jako formę komercjalizacji przewiduje się założenie spółki spin-out, wytwarzającej bakteriocynowe preparaty dla różnych gałęzi przemysłu.
14 Proekologiczne funkcyjne powłoki polimerowe otrzymywane z wodnych dyspersji poliuretanowych RPO 1.2 01.04.2021 - 31.12.2021 WCh 197 352,63 PLN
pci.pngRealizowany projekt ma na celu opracowanie metody otrzymywania i wytworzenie innowacyjnych powłok polimerowych, uzyskanych z wodnych dyspersji poliuretanowych, które będą charakteryzowały się właściwościami antybakteryjnymi i samoczyszczącymi. Zastosowanie do syntezy wody stanowi istotny pozytywny aspekt proekologiczny oraz ekonomiczny. Proponowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali światowej. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu farb i lakierów na funkcjonalne powłoki, które zapobiegałyby rozwojowi mikroorganizmów na powierzchni pokrytych nimi przedmiotów. Uzyskane powłoki mogą znaleźć zastosowanie m.in. w miejscach o kluczowym znaczeniu dla higieny takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, czy zakłady produkujące żywność. Ze względu na swoje właściwości najlepiej nadają się one do zabezpieczania szkła, tworzyw sztucznych i tekstyliów.
15 Technologie przyrostowe elementów części gorącej silników lotniczych z nadstopów niklu RPO 1.2 01.04.2021 - 31.12.2021 WBMiL 199 849,00 PLN
pci.pngCelem projektu jest opracowanie warunków procesu wytwarzania elementów części gorącej silnika lotniczego z zastosowaniem niskoodpadowej technologii przyrostowej LMD (ang. Laser Metal Deposition) opartej na procesie osadzania i przetapiania proszków metali wiązką promieniowania laserowego. Projekt jest podzielony na 3 zadania badawcze. W ramach dwóch pierwszych zadań prowadzone będą próbne procesy wytwarzania przyrostowego oraz badania wpływu warunków procesu na parametry wytworzonych elementów. Prowadzona będzie ocena jakości, mikrostruktury i właściwości mechanicznych wytworzonych elementów. Efektem projektu będzie osiągnięcie 4. poziomu gotowości technologicznej. Podstawą do stwierdzenia o osiągnięciu celu projektu będą wyniki badań elementów o uproszczonym kształcie wytworzonych przyrostowo w ramach 3. zadania.
16 Nowatorska technologia wytwarzania narzędzi skrawających dedykowanych dla przemysłu lotniczego RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WBMiL 147 142,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest opracowanie dedykowanej ściernicy, która wraz z połączeniem metody szlifowania jedno przejściowego pozwoli na wytwarzanie narzędzi skrawających z węglika spiekanego o 50% szybciej w stosunku do aktualnych metod wytwarzania.

Głównym problemem obecnie stosowanych metod wytwarzania narzędzi skrawających wykonanych z węglików spiekanych jest niska wydajność usuwanego materiału. Należy dodać iż węglik spiekany jest zaliczona do grona materiałów super twardych oraz trudno obrabialnych, a jedyną możliwością jego kształtowania jest proces szlifowania ściernicami z ziarnami diamentowymi. Cel projektu dedykowany jest dla firm zajmujących się produkcją narzędzi skrawających oraz dla firm zajmujących się produkcją ściernic diamentowych natomiast docelowym sektorem wykorzystującym narzędzia z węglika spiekanego jest przemysł lotniczy i samochodowy.
17 Badanie innowacyjnego wymiennika ciepła odpadowego ze ścieków szarych w obiektach mieszkalnych RPO 1.2 01.06.2021 - 31.12.2021 WBIŚiA 86 130,00 PLN
pci.pngCelem projektu jest wykonanie modelu fizycznego wynalazku pn. "Łazienkowy wymiennik ciepła" i przeprowadzenie szeregu badań z założeniem odwzorowania warunków eksploatacyjnych zbliżonych do rzeczywistych, w budynkach mieszkalnych. W szczególności zamierza się analizować parametry fizyczne urządzenia oraz różne warunki jego eksploatacji przy współdziałaniu z instalacją przygotowania c.w.u i instalacją kanalizacyjną. Wykonanie modelu ma być zlecone zespołowi fachowców z zewnętrznej firmy. W ramach założonych badań zostanie sporządzona kompleksowa analiza sprawności energetycznej urządzenia, a także analiza finansowa zastosowania wskazanej technologii. Prace realizowane w projekcie będą prowadzone w laboratorium Technik Pomiarowych i Sterowania Transportem Wody i Ścieków. Całokształt prac ma służyć popularyzacji tego typu rozwiązań. Finalne poziom gotowości technologicznej (TRL) urządzenia ma osiągnąć poziom szósty.
18 Celuloza i kwas krzemowy jako ekologiczne substraty do otrzymywania poliolu i pianki poliuretanowej RPO 1.2 27.01.2021 - 31.10.2021 WCh 167 506,00 PLN
pci.pngW pracy podjęte zostaną badania nad otrzymaniem poliolu zawierającego w swej strukturze mery celulozy i atomy krzemu. Poliol będzie wytworzony w wyniku hydroksyalkilowania mieszaniny celulozy i kwasu krzemowego za pomocą m.in. węglanu alkilenu. Zostaną opracowane warunki syntezy tego poliolu, dobrany katalizator, optymalny czas reakcji i temperatura procesu. Poliol zostanie poddany analizie struktury, a także zbada się jego podstawowe właściwości jak liczba kwasowa i hydroksylowa, lepkość, gęstość i napięcie powierzchniowe. W następnej kolejności opracowane zostaną warunki jego spieniania za pomocą polimerycznego diizocyjanianu difenylometanu i wody oraz dobrany optymalny skład kompozycji spienianej. Na tej podstawie przygotuje się większą ilość pianki poliuretanowej i zbada się jej właściwości użytkowe takie jak gęstość pozorna, chłonność wody, zmianę wymiarów liniowych podczas ogrzewania, odporność termiczną i wytrzymałość mechaniczną.
19 Cyfrowe metody badania wad kręgosłupa RPO 1.2 03.02.2021 - 31.10.2021 WEiI

190 220,00 PLN

pci.pngProjekt zakłada stworzenie zintegrowanego urządzenia do prowadzenia cyfrowej diagnostyki wad kręgosłupa. W ramach projektu powstanie zarówno prototyp urządzenia diagnostycznego jak również dedykowane dla niego oprogramowanie analityczne. Obecnie stosowane metody mają albo skończoną dokładność (fotografia cyfrowa, ocena eksperta) albo narażają pacjenta na konieczność wykonywania zdjęć rentgenowskich. Proponowane rozwiązanie ma pozwolić na prowadzenie diagnostyki o wysokiej dokładności w sposób możliwie jak najbardziej zautomatyzowany a co za tym idzie, ograniczający możliwość wystąpienia błędu ludzkiego. Urządzenie ma również dawać możliwość prowadzenia diagnostyki w ruchu (podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych) oraz w środowisku życia codziennego pacjenta, co nie jest dostępne w przypadku żadnej wykorzystywanej obecnie technologii diagnostycznej.
20 Algorytm automatycznej oceny zmian wewnątrznaczyniowych RPO 1.2 01.04.2021 - 31.12.2021 WMiFS 125 185,00 PLN
pci.pngProjekt dotyczy stworzenia algorytmu do analizy ścian naczyń krwionośnych. Prowadzone badania obejmą przetwarzanie zanonimizowanych danych medycznych. Z rozwiązań skorzystają głównie kliniki/szpitale/instytuty w których przeprowadzane są zabiegi angioplastyki co przyczyni się rozwoju nowoczesnych technologii obrazowania danych w zastosowaniach medycznych. Zakłada się ochronę rezultatów projektu w formie patentu krajowego. Forma komercjalizacji rozwiązania to udzielenie licencji i samodzielne wdrożenie technologii.
21 BioActivCarbon RPO 1.2 04.03.2021 - 30.09.2021 WCh 199 540,00 PLN
pci.pngProjekt zakłada prace eksperymentalne nad rozwojem nowatorskiej technologi wytwarzania toryfiaktów z biomasy przy użyciu przegrzanej pary wodnej. Prowadzenie procesu toryfikacji w temp. 250-400˚C pozwala uzyskiwać biowęgiel do zastosowań paliwowych oraz jako dodatków do nawozów. Głównym celem projektu jest wkroczenie w wyższy poziom temp. procesowych powyżej 500˚C oraz wytworzenie z biomasy węgla aktywnego, który jest znacznie bardziej pożądanym na rynku produktem. Wytypowano najbardziej atrakcyjne pod względem właściwości fizyko-chemicznych biomasy: Topinambur i OXYTREE, których przyrost suchej masy z hektara w warunkach polskich jest wysoki. Modernizacja istniejącej linie technologicznej pozwoli wyprodukować węgle aktywne, które zostaną poddane szeregowi badań i analiz prowadzących do uzyskania produktów charakteryzujących się najlepszymi właściwościami sorpcyjnymi w oczyszczaniu wód. Efektem finalnym będzie nadanie im ochrony patentowej oraz dalsza komercjalizacji wyników prac B+R.
22 System wzmacniania podłoża prętami kompozytowymi GFRP wraz z monitoringiem światłowodowym RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WBIŚiA 171 400,00 PLN
pci.pngProjekt dotyczy innowacyjnego wykorzystania prętów kompozytowych GFRP (ang. glass fibre reinforced polymer) do wzmacniania gruntu podłoża, zamiast stosowanych geosyntetyków lub prętów stalowych. Pręty GFRP są lekkie, mają wysoką wytrzymałość i trwałość, a połączone w siatki i umieszczone w gruncie tworzą skuteczne wzmocnienie podłoża, minimalizujące osiadanie. Wybrane pręty będą wyposażone w światłowody, co umożliwi ciągły monitoring podłoża, dostarczający informacji o zachowaniu się budowli. Jest to istotne np. dla budowli wysokich, nasypów, osuwisk itp. Projekt obejmuje wykonanie prac B+R w celu identyfikacji komponentów systemu (pręty GFRP, różne grunty), sprawdzenia ich współpracy w systemie wzmacniającym (opory tarcia, efekt klinowania) oraz oceny efektywności monitoringu światłowodowego podłoża. Projekt zakłada także wykonanie symulacji numerycznych MES, które zostaną zwalidowane w oparciu o wyniki badań doświadczalnych i wykorzystany do opracowania procedur projektowych systemu.
23 Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona RPO 1.2 03.02.2021 - 31.10.2021 WCh 80 730,00 PLN
pci.pngCelem projektu jest opracowanie programu komputerowego do rejestracji i cyfrowej analizy sygnału mowy w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz czas-częstotliwość w celu wyznaczenia parametrów przydatnych do wykrycia i obiektywnej oceny zaburzeń mowy, które występują w chorobie Parkinsona. Program będzie można wykorzystać w diagnostyce medycznej do monitorowania wpływu terapii logopedycznej i leczenia farmakologicznego na poprawę jakości mowy pacjenta. Program wraz z zestawem odpowiednio dobranych ćwiczeń logopedycznych umożliwi lekarzowi / logopedzie sprawne przeprowadzenie obiektywnego badania i uzyskanie raportu z wynikami, a pacjentowi ułatwi codzienną terapię zburzeń mowy w warunkach domowych.
24 Alternatywne źródło fosfolipaz wykorzystywanych w przemyśle spożywczym RPO 1.2 01.04.2021 - 31.12.2021 WCh 180 305,00 PLN
pci.pngProjekt dotyczy wykorzystania fosfolipaz A2 z jadu kobry Naja ashei w przemyśle spożywczym, gdzie enzymy tej klasy są stosowane m.in. przy produkcji pieczywa, olejów jadalnych, nabiału a ostatnio także do otrzymywania substancji smakowych i nutraceutyków. Prowadzone badania będą z jednej strony polegały na analizach enzymologicznych fosfolipaz wyizolowanych z jadu a z drugiej na analizie genomu i poszukiwaniu sekwencji genów kodujących te enzymy. Rezultatem tych prac będzie poznanie pełnych sekwencji kodujących i opracowanie starterów do amplifikacji genów dla fosfolipazy A2, które będą przedmiotem patentu.Z zaprojektowanych rozwiązań skorzystają firmy biotechnologiczne zajmujące się produkcją enzymów dla przemysłu spożywczego i jako formę komercjalizacji przewiduje się sprzedaż patentu jednej z takich firm.
25

Ekologiczny koagulant do separacji trudnousuwalnych zanieczyszczeń ze ścieków
w celu odzysku wody

RPO 1.2 01.06.2021 - 30.11.2021 WBIŚiA 174 679,75 PLN
pci.pngPrzedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego koagulantu do oczyszczania ścieków w celu odzysku wody do ponownego wykorzystania np. w rolnictwie, bez efektu jej wtórnego zanieczyszczenia glinem, żelazem i innymi toksynami. Efektywność działania koagulantu będzie badana w warunkach laboratoryjnych na bazie różnych typów ścieków rzeczywistych poprzez parametry ścieków surowych i uzyskanej z nich wody na podstawie różnorodnych standardowych testów. Rezultatem będzie receptura innowacyjnego, w pełni bezpiecznego koagulantu. Planowane jest zgłoszenie patentowe/wzoru użytkowego. Wstępne badania czystości patentowej wskazują, że nie opracowano dotąd koagulantu, o podobnym lub porównywalnym składzie chemicznym i właściwościach, bez efektu wtórnego zanieczyszczania wód. Jest on porównywalny cenowo a przy tym przewyższa dotychczas stosowane pod względem czystości i jakości uzyskanej ze ścieków wody. Odbiorcą koagulantu będą oczyszczalnie ścieków, a licencji na produkcję firmy chemiczne.
26 Interaktywna, słonecznie aktywna ściana termoizolacyjna z funkcją grzewczą (ISAS) RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WBIŚiA 81 776,55 PLN
pci.pngProjekt dotyczy zgłoszonej do ochrony patentowej, autorskiej koncepcji zewnętrznej przegrody budowlanej, która posiadając izolacyjność termiczną na poziomie nie mniejszym od ścian tradycyjnych, posiada właściwość odzysku ciepła z promieniowania słonecznego i przekazania go do wnętrza budynku w godzinach wieczorowych a nawet nocnych. Dzięki temu można zredukować jego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. W projekcie planuje się wykonanie przegrody w skali zbliżonej do rzeczywistej. Przegroda zostanie wyposażona w czujniki monitorujące podstawowe parametry klimatyczne oraz gęstości strumienia, dzięki którym będzie możliwe określenie jej parametrów w zakresie izolacyjności termicznej oraz zdolności do wykorzystania ciepła od zaabsorbowanego promieniowania słonecznego. Planuje się przeprowadzenie badań prototypu w symulatorze laboratoryjnym oraz w warunkach polowych w komorze badawczej zlokalizowanej w Rzeszowie.
27 Mechanochemiczna poprawa właściwości przetwórczych farmaceutyków zawierających naproksen sodu RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WCh 131 620,74 PLN
pci.pngProjekt dotyczy opracowania technologii modyfikacji właściwości surowca proszkowego wykorzystywanego do produkcji leków w kierunku poprawy zdolności płynięcia (sypkości). Badania będą dotyczyły metody wykorzystującej mieszanie wysokoenergetyczne skutkujące efektem suchego powlekania ziaren proszku zachodzącym w rezultacie oddziaływań pomiędzy ziarnami substancji aktywnej oraz substancji pomocniczych stosowanych powszechnie w przemyśle farmaceutycznym, bez konieczności wprowadzania innych dodatków stałych lub rozpuszczalników organicznych. Problem poprawy sypkości farmaceutycznych materiałów proszkowych jest sygnalizowany przez firmy farmaceutyczne z regionu, np. ICN Polfa Rzeszów S.A.. Z technologii będą mogły skorzystać podmioty z branży farmaceutycznej i pokrewnych, co przyczyni się do udoskonalenia procesów produkcyjnych uwzględniających udział materiałów proszkowych, poprzez eliminację trudności z ich przetwarzaniem. Forma komercjalizacji rozwiązania zakłada zgłoszenie patentowe.
28 Antystatyczne powłoki polimerowe o zwiększonej odporności na korozję 
RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WCh 195 359,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest wytworzenie antystatycznych powłok polimerowych o zwiększonej odporności na korozję. W wyniku chemicznych syntez przygotowane zostaną mieszaniny powłokotwórcze o różnych składach i charakterystyce fizykochemicznej. Następnie zostaną one naniesione na powierzchnie arkuszy metalowej blachy i utwardzone w toku reakcji chemicznej wywoływanej promieniowaniem UV i/lub inicjowanej termicznie. Powstałe powłoki polimerowe zostaną poddane serii znormalizowanych testów pozwalających ocenić ich właściwości.

Najlepsze z próbek zostaną wytypowane do testów antykorozyjnych, a także zostanie wyznaczone ich przewodnictwo elektryczne, ponieważ jest to parametr kluczowy dla osiągnięcia pożądanych efektów.

Innowacyjny ciekłokrystaliczny dodatek zapewniający to przewodnictwo pozwoli na równomierne rozłożenie potencjału elektrycznego na powierzchni powłoki, co ograniczy powstawanie tzw. mikroogniw będących przyczyną korozji, a także zapewni właściwości antystatyczne.

29 Synteza hydrofobowych
i antybakteryjnych ekologicznych powłok lakierniczych 
RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WCh 199 885,35 PLN

pci.pngPrzedmiotem projektu jest synteza hydrofobowych
i antybakteryjnych powłok lakierniczych w oparciu o strukturę pochodzenia naturalnego i monomery metakrylowe
z wykorzystaniem techniki polimeryzacji rodnikowej
z przeniesieniem atomu, w której aktywatory regenerowane są poprzez przeniesienie atomu z chemicznego czynnika redukującego (ARGET ATRP). Kolejnym ekologicznym aspektem niniejszego projektu jest medium reakcyjne prowadzonych syntez, a mianowicie układ dyspersyjny – miniemulsja, który pozwala na polimeryzację monomerów o charakterystyce hydrofobowej eliminując przy tym rozpuszczalnik organiczny z układu reakcyjnego.

30 Bakteriocyny Bacillus sp.: optymalizacja właściwości
i modyfikacje zwiększające potencjał komercyjny
RPO 1.2 03.02.2021 - 31.10.2021 WCh 199 849,00 PLN

pci.pngProjekt dotyczy optymalizacji działania bakteriocyn, drobnocząsteczkowych związków o działaniu antybakteryjnym, wydzielanych przez termofilne szczepy bakterii z rodzaju Bacillus. Prowadzone badania będą polegały na ukierunkowanej mutagenezie wybranych bakteriocyn w celu polepszenia ich właściwości, takich jak stabilność w określonych warunkach przemysłowych oraz zakres działania antybakteryjnego. Rezultatem projektu będzie wytworzenie potencjalnych konserwantów żywności nowej generacji na bazie naturalnych, bezpiecznych dla środowiska bakteriocyn oraz opracowanie podstaw nowych procesów biotechnologicznych.

Otrzymane biopreparaty mogą znaleźć zastosowanie także w innych branżach, np. rolniczej jako biopestycydy czy farmaceutycznej jako alternatywa dla coraz mniej skutecznych antybiotyków.

Rezultaty projektu będą chronione w formie patentowej, zaś jako formę komercjalizacji przewiduje się założenie spółki spin-out, wytwarzającej bakteriocynowe preparaty dla różnych gałęzi przemysłu.
31 RainTech RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WBIŚiA 134 556,25 PLN
pci.pngCelem projektu jest opracowanie kompleksowej technologii oczyszczania wody deszczowej zbieranej z powierzchni dachowych dla celów higienicznych i spożywczych w gospodarstwach domowych. Obecnie zbierana i magazynowana woda deszczowa może być stosowana bez uzdatniania i dezynfekcji tylko do nawadniania upraw i do celów porządkowych. Zaprojektowany w ramach projektu układ technologiczny oczyszczania wód deszczowych umożliwi badania w zakresie krytycznych dla wód deszczowych parametrów jakościowych (parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne). Zoptymalizowana technologia pozwoli na uzyskanie wody o parametrach umożliwiających jej powszechne wykorzystanie "in situ". Uzdatniona woda może być wykorzystywana także w sytuacjach kryzysowych (np. skażenie wody wodociągowej, susza). W dalszej perspektywie tj. końca 2022 przewiduje się ochronę rezultatów projektu w formie zgłoszenia patentowego oraz komercjalizację w formie sprzedaży licencji.
32 Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej RPO 1.2 01.06.2021 - 30.11.2021 WBMiL 146 381,00 PLN
pci.pngInnowacyjne urządzenie mechatroniczne zawiera podstawę oraz dwie prowadnice umieszczone na różnych wysokościach. Na wyższej prowadnicy umieszczono jeden pojemnik magazynowy, zaś na niższej prowadnicy dwa pojemniki zadaniowe. Każdy z pojemników zawiera wyżłobienia na obiekty. Pojemniki mogą się dowolnie poruszać i obracać na prowadnicy. Na każdym z pojemników umieszczono co najmniej dwa przyciski kontrolne w celu sprawdzenie zakresu ruchu kończyny przy dowolnych ustawieniach pojemników na prowadnicach. Każdy z wyżłobień w pojemnikach zadaniowych posiada diody LED RGB, czujnik obecności klocka oraz czujniki koloru. Pacjent wykonuje różne zadania przedstawione na wyświetlaczu, polegające na zmianie ustawienia kloców w wyżłobieniach pojemników. W zestawie jest 14 klocków, w różnej konfiguracji kolorystycznej ze zbioru niebieski, czerwony i zielony. Moduły zadaniowe są oczujnikowane i posiadają rozwiązania wspomagające biofeedback, istotny z punktu odbudowy utraconych połączeń nerwowych.
33 Małoinwazyjny zestaw do biopsji kości RPO 1.2 01.06.2021 - 28.02.2022 WMiFS 118 838,50 PLN
pci.pngCelem projektu jest stworzenie zestawu narzędzi przeznaczonych do miałoinwazyjnego pobierania materiału kostnego do badań histopatologicznych, które są podstawą diagnostyki i właściwego leczenia nowotworów w tym nowotworów kości. Zestaw do małoinwazyjnego pobierania materiału pozwala skrócić czas hospitalizacji, minimalizuje ryzyko powikłań, rozsiewu nowotworowego i redukuje cierpienie pacjentów związane z procedurą diagnostyczną do minimum. Projekt realizowany w zespole specjalistów z zakresu medycyny, techniki i inżynierii obejmie koncepcję zestawu, określenie jego składowych i ich funkcji, wybór materiałów zastosowanych do jego wykonania, oraz dobór odpowiednich technik wytwarzania. Efektem tych prac będzie projekt wykonawczy zawierający charakterystykę składowych zestawu z uwzględnieniem rodzaju materiału potrzebnego do jego wykonania, ramowego planu procesu technologicznego uwzględniającego nowoczesne techniki wytwarzania.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję