Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (UE)

1

EMC – LabNet – Polska Sieć Laboratoriów

PO IR 4.2

01.05.2017 – 30.12.2021

WEiI

7 637 824,00 PLN

emc_v2.pngemc_labnet_loga_ue.jpg

EMC – LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych.

Skład konsorcjum:

 • Politechnika Wrocławska (PWr) – koordynator;
 • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM);
 • Politechnika Białostocka (PB);
 • Politechnika Rzeszowska (PRz);
 • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).

2

Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Pomoc Techniczna 2014-2020

01.102019 – 30.09.2021

WBIŚiA

115 040,00 PLN

ekrosno.pngLiderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, a Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zbadanie systemu zużycia wody w Mieście Krośnie pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodnej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez przygotowanie szczegółowego projektu technicznego systemu IT wraz z partnerami systemów współpracujących (sieć inteligentnych czujników, ePłatności, systemu automatycznego powiadamiania o awarii na sieci i informowania mieszkańców) oraz mieszkańcami, którzy w czasie projektowania będą opiniować przydatność poszczególnych rozwiązań, co będzie możliwe przez testowe wdrożenie udogodnień wśród użytkowników eBOK, które pozwoli zweryfikować poprawność działania planowanych efektów.

PROJEKTY DYDAKTYCZNE (UE)

3

Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

PO WER 3.5

NCBiR

01.10.2018 – 30.09.2022

Projekt ogólnouczelniany

19 796 638,45 PLN

nowa_jakosc_v2.pngnowa_jakosc_loga_ue.png

Projekt „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest: poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach tj. w dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki zaplanowaniu działań ukierunkowanych na podniesienie kluczowych kompetencji wśród studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydziału Chemicznego, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Zarządzania PRz oraz dostosowaniu programu kształcenia studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa do potrzeb rynku pracy. Realizacja celu głównego możliwa będzie również dzięki zaplanowaniu działań podnoszących kompetencje dydaktyczne i zarządcze, co umożliwi m.in wprowadzenie zmian organizacyjnych usprawniających i podnoszących efektywność funkcjonowania PRz.

4

Politechnika Rzeszowska Uczelnią Dostępną

PO WER 3.5

NCBiR

01.01.2020 - 31.12.2021

Projekt ogólnouczelniany

1 000 000,00 PLN

uczelnia_dostepna_logo_rgb.pngnowa_jakosc_loga_ue.png

Celem głównym projektu jest kompleksowe dostosowanie Politechniki Rzeszowskiej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami uczestniczących w procesie kształcenia poprzez realizację działań
w zakresie edukacji włączającej i niwelowaniu zdiagnozowanych barier dostępności. Projekt ukierunkowany jest na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami będącymi studentami
i doktorantami Uczelni mając jednak na uwadze, że potrzeby te mogą również dotyczyć kolejnych osób chcących podjąć kształcenie w PRz. Realizacja celu głównego będzie wykonywana w sześciu obszarach:

 1. struktura organizacyjna (utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. osób
  z niepełnosprawnościami),
 2. architektura (zlokalizowanie siedziby jednostki ds. dostępności Uczelni JDU w miejscu dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami),
 3. technologie wspierające (utworzenie strony JDU skierowanej dla osób niepełnosprawnych, przewodnik do lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami),
 4. procedury (analiza i wprowadzenie nowych procedur dot. osób z niepełnosprawnościami),
 5. wsparcie edukacyjne (dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb osoby
  z niepełnosprawnością),
 6. szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności (dla pracowników kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uczelni).

5

Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego realizacja studiów dualnych
II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

PO WER 3.1

NCBiR

01.10.2018 - 28.02.2021

WBMiL

2 077 231,68 PLN

wbmil_dualne_v2.pngnowa_jakosc_loga_ue.png

Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych studentów Politechniki Rzeszowskiej poprzez uruchomienie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego w trzech specjalnościach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, silniki lotnicze, w formie studiów dualnych, na których kształcić się będzie 47 studentów/ek (15 stud. na specjalności silniki lotnicze, 12 stud. na spec. mechatronika, 20 stud. na spec. mechanika i budowa maszyn), którzy przejdą pełny cykl kształcenia w okresie II.2019 r. do II.2021 r.

Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki rozszerzeniu programu kształcenia na studiach dualnych o dodatkowe zajęcia: certyfikowane szkolenia, kursy, zajęcia z praktykami, uczestnictwo w krajowych
i zagranicznych konferencjach i seminariach oraz realizację staży ukierunkowanych na podnoszenie kluczowych kompetencji realizowanych w przedsiębiorstwie Pratt&Whitney Rzeszów S.A. Staże będą związane bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów oraz zapewnią ich praktyczne wykorzystanie w toku wykonywanych zadań stażowych. Staże będą realizowane odrębnie od praktyk wynikających z toku studiów.

PROJEKTY BADAWCZE (UE)

6

Opracowanie innowacyjnego urządzenia dla wielowariantowego
i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych
o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego

POIR 4.1.4

01.01.2018 - 31.03.2021

WBMiL/ Uczelniane Lab. Badań Mat. dla Przem. Lot.

2 031 361,51 PLN

jetcaster.jpg

jetcaster_ue_loga.pngCelem projektu jest opracowanie i wykonanie innowacyjnego urządzenia (JetCaster) do odlewania łopatek turbin gazowych z nadstopów niklu lub kobaltu o mikrostrukturze z kierunkowym ułożeniem ziarn lub monokrystalicznej, stosowanych w nowej generacji silnikach turbinowych. Strumienie gazu obojętnego, wytwarzane przy pomocy eżektorów wyposażonych w regulowane dysze są ukierunkowywane na ceramiczną formę odlewniczą, umożliwiając tym samym zwiększenie prędkości krystalizacji nadstopu w porównaniu do aktualnie stosowanej na świecie metody Bridgman’a. Nowe rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu – skróci cykl produkcyjny i obniży koszt odlewów łopatek turbin gazowych. Innowacyjne rozwiązania (opatentowane przez firmę Seco/Warwick) w zakresie procesu krystalizacji kierunkowej oraz konstrukcji urządzenia zapewnią wymagane warunki krystalizacji, umożliwiające wytwarzanie szerokiego asortymentu łopatek turbin gazowych z nadstopów. Nowatorskie urządzenie JetCaster pozwoli uzyskiwać odlewy łopatek turbin o wymaganej jakości (bez wad odlewniczych i z wymaganą doskonałością struktury odlewów monokrystalicznych).

W ramach projektu zostanie opracowany i wykonany demonstracyjny piec próżniowy do przeprowadzania zautomatyzowanego procesu odlewniczego składającego się z: indukcyjnego topienia wlewka, odlewania nadstopu do ceramicznej formy odlewniczej, kierunkowej krystalizacji oraz chłodzenia formy z odlewem. Zaplanowane, wstępne próby technologiczne instalacji pilotażowej oraz badania makro – i mikrostruktury, porowatości, doskonałości krystalicznej oraz właściwości mechanicznych odlewów (prętów oraz płyt) monokrystalicznych z nadstopu CMSX-4 umożliwią opracowanie końcowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęcie poprawnych warunków procesu. Wykonanie prób dowodowych w warunkach produkcyjnych na modelowych odlewach łopatek turbin, pozwoli na rozpoczęcie produkcji tego typu urządzeń w zakładzie produkcyjnym firmy Seco/Warwick w Świebodzinie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję