Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (UE)

1

EMC – LabNet – Polska Sieć Laboratoriów

PO IR 4.2

01.05.2017 – 30.09.2020

WEiI

7 637 824,00 PLN

emc_v2.pngEMC – LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych.

Skład konsorcjum:

 • Politechnika Wrocławska (PWr) – koordynator;
 • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM);
 • Politechnika Białostocka (PB);
 • Politechnika Rzeszowska (PRz);
 • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).

2

Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Pomoc Techniczna 2014-2020

01.102019 – 30.09.2020

WBIŚiA

115 040,00 PLN

Liderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, a Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zbadanie systemu zużycia wody w Mieście Krośnie pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodnej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez przygotowanie szczegółowego projektu technicznego systemu IT wraz z partnerami systemów współpracujących (sieć inteligentnych czujników, ePłatności, systemu automatycznego powiadamiania o awarii na sieci i informowania mieszkańców) oraz mieszkańcami, którzy w czasie projektowania będą opiniować przydatność poszczególnych rozwiązań, co będzie możliwe przez testowe wdrożenie udogodnień wśród użytkowników eBOK, które pozwoli zweryfikować poprawność działania planowanych efektów.

PROJEKTY DYDAKTYCZNE (UE)

3

Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

PO WER 3.5

NCBiR

01.10.2018 – 30.09.2022

Projekt ogólnouczelniany

19 796 638,45 PLN

nowa_jakosc_v2.pngProjekt „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest: poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach tj. w dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki zaplanowaniu działań ukierunkowanych na podniesienie kluczowych kompetencji wśród studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, Wydziału Chemicznego, Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Zarządzania PRz oraz dostosowaniu programu kształcenia studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa do potrzeb rynku pracy. Realizacja celu głównego możliwa będzie również dzięki zaplanowaniu działań podnoszących kompetencje dydaktyczne i zarządcze, co umożliwi m.in wprowadzenie zmian organizacyjnych usprawniających i podnoszących efektywność funkcjonowania PRz.

4

Politechnika Rzeszowska Uczelnią Dostępną

PO WER 3.5

NCBiR

01.01.2020 - 31.12.2021

Projekt ogólnouczelniany

1 000 000,00 PLN

uczelnia_dostepna_logo_rgb.pngCelem głównym projektu jest kompleksowe dostosowanie Politechniki Rzeszowskiej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami uczestniczących w procesie kształcenia poprzez realizację działań
w zakresie edukacji włączającej i niwelowaniu zdiagnozowanych barier dostępności. Projekt ukierunkowany jest na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami będącymi studentami
i doktorantami Uczelni mając jednak na uwadze, że potrzeby te mogą również dotyczyć kolejnych osób chcących podjąć kształcenie w PRz. Realizacja celu głównego będzie wykonywana w sześciu obszarach:

 1. struktura organizacyjna (utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. osób
  z niepełnosprawnościami),
 2. architektura (zlokalizowanie siedziby jednostki ds. dostępności Uczelni JDU w miejscu dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami),
 3. technologie wspierające (utworzenie strony JDU skierowanej dla osób niepełnosprawnych, przewodnik do lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami),
 4. procedury (analiza i wprowadzenie nowych procedur dot. osób z niepełnosprawnościami),
 5. wsparcie edukacyjne (dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb osoby
  z niepełnosprawnością),
 6. szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności (dla pracowników kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uczelni).

5

Automatycy dla Przemysłu 4.0 – studia dualne

PO WER 3.1

NCBiR

01.10.2018 - 30.11.2020

WEiI

2 230 258,81 PLN

automatycy_v2.pngCelem projektu jest nabycie kluczowych kompetencji
i kwalifikacji praktycznych przez studentów kierunku automatyka i robotyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Osiągnięcie celu możliwe będzie przez utworzenie nowego kierunku studiów o profilu praktycznym kierunku automatyka i robotyka II-go stopnia, na którym kształcić się będzie 25 studentów/ek w pełnym cyklu kształcenia, w okresie objętym projektem tj. od lutego 2018 r. do września 2020 r.

Działania w projekcie:

 • dostosowanie programu kształcenia kierunku automatyka
  i robotyka do potrzeb rynku pracy,
 • realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • udział studentów w konferencjach z zakresu automatyki i robotyki oraz Przemysłu 4.0,
 • organizacja staży dla studentów.

6

Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego realizacja studiów dualnych
II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

PO WER 3.1

NCBiR

01.10.2018 - 28.02.2021

WBMiL

2 077 231,68 PLN

wbmil_dualne_v2.pngCelem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych studentów Politechniki Rzeszowskiej poprzez uruchomienie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego w trzech specjalnościach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, silniki lotnicze, w formie studiów dualnych, na których kształcić się będzie 47 studentów/ek (15 stud. na specjalności silniki lotnicze, 12 stud. na spec. mechatronika, 20 stud. na spec. mechanika i budowa maszyn), którzy przejdą pełny cykl kształcenia w okresie II.2019 r. do II.2021 r.

Realizacja celu głównego możliwa będzie dzięki rozszerzeniu programu kształcenia na studiach dualnych o dodatkowe zajęcia: certyfikowane szkolenia, kursy, zajęcia z praktykami, uczestnictwo w krajowych
i zagranicznych konferencjach i seminariach oraz realizację staży ukierunkowanych na podnoszenie kluczowych kompetencji realizowanych w przedsiębiorstwie Pratt&Whitney Rzeszów S.A. Staże będą związane bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów oraz zapewnią ich praktyczne wykorzystanie w toku wykonywanych zadań stażowych. Staże będą realizowane odrębnie od praktyk wynikających z toku studiów.

PROJEKTY BADAWCZE (UE)

7

CARBOPUR – Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych jednoskładnikowych reaktywnych klejów poliuretanowych
i komponentów umożliwiających spajanie materiałów
o wysokiej swobodnej energii powierzchniowej

PO IR 4.1.1

- SynChem

01.05.2017 – 30.11.2020

WCh

750 000,00 PLN

synchem.pngW ramach projektu zostanie opracowana metoda wytwarzania czterech typów produktów umożliwiających klejenie różnych klas materiałów (metale, szkła, niektóre typy tworzyw sztucznych). Podstawowymi składnikami tego systemu będą kleje i uszczelniacze poliuretanowe utwardzające się wilgocią z powietrza. W celu uzyskania spoin o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne do wytwarzania prepolimerów uretanowych zostanie wykorzystany nowy typ oligomeroli zawierających w swej strukturze grupy węglanowe oraz alifatyczno-aromatyczne grupy estrowe. Źródłem grup estrowych będzie odpadowy poli(tereftalanu etylenu). Dalsze badania zmierzać będą do zmiany mechanizmu utwardzania prepolimerów, tak aby wyeliminować reakcje hydrolizy grup izocyjanianowych, w wyniku której wydziela się dwutlenek węgla powodujący spienianie spoin. Jedno z rozwiązań polegać będzie na wprowadzeniu do struktury prepolimerów grup silanolowych, które pod wpływem wilgoci ulegać będą hydrolizie i kondensacji tworząc sieci polimerowe. Tego typu materiały będą również wykorzystywane jako podkłady zdolne do chemicznego wiązania z niektórymi klejonymi materiałami. Drugie rozwiązanie, wykorzystywane głównie do otrzymywania uszczelniaczy, zakłada użycie reaktywnych rozpuszczalników, które w reakcjach z wilgocią będą generować grupy funkcyjne reagujące z grupami izocyjanianowymi prepolimerów bez wydzielania CO2. Dla zapewnienia odpowiednich właściwości reologicznych i poprawy odporności chemicznej oraz innych parametrów użytkowych prepolimery uretanowe będą dodatkowo modyfikowane napełniaczami, pigmentami, surfaktantami
i stabilizatorami UV.

8

Opracowanie innowacyjnego urządzenia dla wielowariantowego
i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych
o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego

POIR 4.1.4

01.01.2018 - 31.03.2021

WBMiL/ Uczelniane Lab. Badań Mat. dla Przem. Lot.

2 031 361,51 PLN

jetcaster.jpg

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie innowacyjnego urządzenia (JetCaster) do odlewania łopatek turbin gazowych z nadstopów niklu lub kobaltu o mikrostrukturze z kierunkowym ułożeniem ziarn lub monokrystalicznej, stosowanych w nowej generacji silnikach turbinowych. Strumienie gazu obojętnego, wytwarzane przy pomocy eżektorów wyposażonych w regulowane dysze są ukierunkowywane na ceramiczną formę odlewniczą, umożliwiając tym samym zwiększenie prędkości krystalizacji nadstopu w porównaniu do aktualnie stosowanej na świecie metody Bridgman’a. Nowe rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu – skróci cykl produkcyjny i obniży koszt odlewów łopatek turbin gazowych. Innowacyjne rozwiązania (opatentowane przez firmę Seco/Warwick) w zakresie procesu krystalizacji kierunkowej oraz konstrukcji urządzenia zapewnią wymagane warunki krystalizacji, umożliwiające wytwarzanie szerokiego asortymentu łopatek turbin gazowych z nadstopów. Nowatorskie urządzenie JetCaster pozwoli uzyskiwać odlewy łopatek turbin o wymaganej jakości (bez wad odlewniczych i z wymaganą doskonałością struktury odlewów monokrystalicznych).

W ramach projektu zostanie opracowany i wykonany demonstracyjny piec próżniowy do przeprowadzania zautomatyzowanego procesu odlewniczego składającego się z: indukcyjnego topienia wlewka, odlewania nadstopu do ceramicznej formy odlewniczej, kierunkowej krystalizacji oraz chłodzenia formy z odlewem. Zaplanowane, wstępne próby technologiczne instalacji pilotażowej oraz badania makro – i mikrostruktury, porowatości, doskonałości krystalicznej oraz właściwości mechanicznych odlewów (prętów oraz płyt) monokrystalicznych z nadstopu CMSX-4 umożliwią opracowanie końcowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęcie poprawnych warunków procesu. Wykonanie prób dowodowych w warunkach produkcyjnych na modelowych odlewach łopatek turbin, pozwoli na rozpoczęcie produkcji tego typu urządzeń w zakładzie produkcyjnym firmy Seco/Warwick w Świebodzinie.

9

F3_116 - Technologia Oxford Nanopore: optymalizacja enzymów oraz analizy danych genomicznych pod kątem zastosowań komercyjnych

RPO 1.2

01.2020 - 30.09.2020

WEiI

180 557,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest doprowadzenie do postaci umożliwiającej potencjalną komercjalizację badań podstawowych i przemysłowych dotyczących technologii sekwencjonowania 4. generacji - Oxford Nanopore na PRz. Technologia ta jest innowacyjnym rozwiązaniem
w zakresie analizy białek i ich mutacji posiadającym wiele praktycznych zastosowań w obszarze: szybkiej identyfikacji patogenów, monitorowania wirusów, analizy stanu środowiska, monitorowania stanu żywności, analizy odporności na antybiotyki, badań mutacji genetycznych prowadzących do raka. Szczególnie użyteczne jest tu rozwiązanie MinION pozwalające na sekwencjonowanie białek poprzez mobilne urządzenie USB. W ramach projektu przewidziane są badania podstawowe bazujące na seriach eksperymentów dotyczące optymalizacji przemysłowej enzymów wytwarzanych przez bakterie
z rodzaju Bacillus (proteazy, amylazy, lipazy, chitynazy, pektynazy, jak również związki o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym). W obszarze technologii Oxford Nanopore będzie prowadzona współpraca z CeNT UW. W czasie realizacji projektu zostaną zebrane dane doświadczalne i posłużą one jako motywacja do sfinalizowania serwera bioinformatycznego, który docelowo będzie automatycznie przetwarzał dane z sekwenatora MinION, eliminując przy tym konieczność posiadania umiejętności bioinformatycznych przez osobę wykonującą sekwencjonowanie (np. biolog). Przygotowanie serwera wiąże się m.in. ze znaczącym rozwinięciem dotychczas opracowanego przez CeNT UW rozwiązania w wersji alfa (Mazzocco G., Wroblewski P., Lermo M., Wolkowicz T., Plewczynski D. NanOnline: web-based service for MinION Assembly). W projekcie zostaną połączone trzy obszary badawcze: biotechnologia (genetyka), bioinformatyka oraz informatyka. Wyniki prac zostaną opublikowane w dwóch artykułach (bioinformatyka, biotechnologia) zgłoszonych do czasopism z IF. Oba obszary projektu (tzn. nowe enzymy oraz serwer) mogą być w przyszłości komercjalizowane.

10

F3_29 - Opracowanie nawozu organiczno-mineralnego na bazie osadów ściekowych

z dodatkiem mikroskładników mineralnych

RPO 1.2

01.2020 - 30.09.2020

WBIŚiA

132 693,50 PLN

pci.pngCelem projektu jest opracowanie technologii unieszkodliwiania osadów ściekowych w kierunku wytwarzania produktu w postaci nawozu organiczno-mineralnego. Realizacja projektu stanowi próbę rozwiązania problemu komunalnych osadów ściekowych
w oczyszczalniach ścieków. Aktualnie na rynku brak jest jednoznacznych rozwiązań umożliwiających unieszkodliwienie i odzysk osadów ściekowych, zwłaszcza w świetle obowiązujących przepisów. Wg Rozp. Min. Gospodarki (Dz.U. 2013, poz. 38) osady ściekowe nie mogą być składowane na składowiskach odpadów. Większość osadów ściekowych nie spełnia także wymagań stawianych substancjom, które mogą być wykorzystane do nawożenia gleb. Pojawia się zatem problem z zagospodarowaniem osadów ściekowych i jednym, ale kosztownym kierunkiem ich utylizacji, jest termiczna utylizacja w spalarniach odpadów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży wod-kan (oczyszczalnie ścieków) zespół naukowy podjął badania w zakresie opracowania metody zagospodarowania osadów ściekowych w obrębie gospodarki cyrkulacyjnej. Planowane badania B+R umożliwią opracowanie optymalnego składu osadów ściekowych z dodatkiem materiału mineralnego w celu ich przetworzenia i otrzymania nawozu do wykorzystania w rolnictwie. Zespół naukowy od kilku lat prowadzi badania nad wykorzystaniem mineralnych substancji pylistych
w technologii ścieków i utylizacji osadów ściekowych i podstawa wnioskowanego projektu wynika pośrednio z realizacji 2 prac doktorskich (Masłoń A., Wspomaganie technologii osadu czynnego pylistym keramzytem w sekwencyjnym reaktorze porcjowym, 2013; Czarnota J., Wspomaganie technologii tlenowego osadu granulowanego materiałami pylistymi, 2018), w których badane były właściwości kilkunastu materiałów pylistych w aspekcie ich wykorzystania w technologii ścieków. Dlatego też, do realizacji wnioskowanego projektu wytypowano diatomit ze złoża w Jaworniku Ruskim (woj. podkarpackie), który wykazuje własności nawozowe oraz duży potencjał do poprawy właściwości osadów ściekowych.

11

F3_48 - Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie kwasu poli
(3-hydroksymasłowego)

RPO 1.2

01.2020 - 31.08.2020

WCh

185 400,00 PLN

pci.pngPrzedmiotem projektu jest otrzymanie i zbadanie właściwości kompozytów polimerowych opartych na osnowie kwasu poli
(3-hydroksymasłowego) oraz napełniaczu – poliuretanie liniowym. Wzrost produkcji i zużycia materiałów polimerowych, które prowadzą do zanieczyszczenia środowiska zainicjował rosnące zainteresowanie biopolimerami. Biodegradowalne polimery otrzymywane
z surowców odnawialnych, stanowią interesującą alternatywę w stosunku do trudno ulegających degradacji polimerów stosowanych do produkcji materiałów o krótkim okresie użytkowania, np. do produkcji opakowań, materiałów stosowanych
w rolnictwie czy materiałów biomedycznych. Naturalne poliestry są kluczem do rozwiązania problemu wytwarzania i składowania odpadów. Kwas poli(3-hydroksymasłowy), (P3HB) należy do polimerów biosyntezowalnych i biodegradowalnych, a także biokompatybilnych i biozgodnych. P3HB jest termoplastycznym poliestrem alifatycznym, wytwarzanym przez bakterie z tanich surowców odnawialnych. Właściwości fizyczne i mechaniczne P3HB są porównywalne z właściwościami izotaktycznego polipropylenu. P3HB ma jednak pewne wady. Problem technologiczny stanowi temperatura topnienia P3HB, która jest prawie równa jego temperaturze degradacji. Daje to bardzo wąskie okno jego warunków przetwarzania. Ponadto ciągliwe wyroby z P3HB stają się kruche podczas przechowywania ze względu na wzrastający udział fazy krystalicznej. Z tego powodu tak istotne jest prowadzenie badań mających na celu poprawę właściwości przetwórczych i użytkowych biopolimerów przy jednoczesnym zachowaniu ich biodegradowalności. W projekcie zostaną przeprowadzone badania wpływu obecności i ilości poliuretanu liniowego na właściwości kompozytów na osnowie P3HB, zwłaszcza na właściwości termiczne, tj. temperaturę degradacji i temperaturę topnienia, a co za tym idzie na temperaturę przetwarzania. Ponadto zostanie przebadana temperatura przejścia szklistego oraz zawartość mobilnej i sztywnej fazy amorficznej, a także udział fazy krystalicznej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję