Strona: Realizowane projekty / Oferta dla przemysłu

Realizowane projekty

red. Michał Tobjasz

Lp.

Tytuł projektu

Program Operacyjny

Okres realizacji

Wydział/ jednostka PRz

Wartość projektu dla PRz

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (UE)

1

EMC – LabNet – Polska Sieć Laboratoriów

PO IR 4.2

01.05.2017 – 31.12.2022

WEiI

7 637 824,00 PLN

emc_v2.pngEMC – LabNet jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych.

Skład konsorcjum:

  • Politechnika Wrocławska (PWr) – koordynator;
  • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM);
  • Politechnika Białostocka (PB);
  • Politechnika Rzeszowska (PRz);
  • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).

2

PIONIER LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemem Innowacji

PO IR 4.2

01.12.2021 – 31.12.2023

RMSK, WEiI, WBMiL

4 512 578,00 PLN

Celem bezpośrednim projektu jest budowa i udostępnienie platformy badawczej PIONIER-LAB – Krajowej Platformy Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji dla środowiska naukowego, przedsiębiorstw, oraz zainteresowanych podmiotów skupionych wokół preinkubatorów przedsiębiorczości bazujących na krajowej infrastrukturze badawczej i innowacyjnych usługach integrujących polskie środowiska prowadzące prace badawczo-rozwojowe na rzecz inteligentnego rozwoju. Platforma badawcza będzie stanowiła zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego. Platforma PIONIER-LAB będzie stanowiła ofertę polskiego środowiska naukowego dla gospodarki umożliwiając integrację nauki i biznesu w celu zwiększenia roli badań i innowacji w polskiej gospodarce.

3

Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Pomoc Techniczna 2014-2020

01.10.2019 – 31.12.2022

WBIŚiA

115 040,00 PLN

Liderem projektu jest Gmina Miasto Krosno, a Partnerami projektu są: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zbadanie systemu zużycia wody w Mieście Krośnie pod kątem możliwości zbierania danych z sieci wodnej i jej odbiorców, ich automatycznej analizy, transferu do systemu eBOK i przesyłania przetworzonych informacji odbiorcom. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez przygotowanie szczegółowego projektu technicznego systemu IT wraz z partnerami systemów współpracujących (sieć inteligentnych czujników, ePłatności, systemu automatycznego powiadamiania o awarii na sieci i informowania mieszkańców) oraz mieszkańcami, którzy w czasie projektowania będą opiniować przydatność poszczególnych rozwiązań, co będzie możliwe przez testowe wdrożenie udogodnień wśród użytkowników eBOK, które pozwoli zweryfikować poprawność działania planowanych efektów.

PROJEKTY BADAWCZE (UE)

5

Inkubator innowacyjności 4.0 - wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

PO IR 4.4

01.11.2020 – 31.12.2022

ogólno-
uczelniany

1 076 000,00 PLN

Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych w PRz prowadzone są przez Centrum Transferu Technologii. Realizacja Projektu umożliwi Uczelni wyjście na przeciw oczekiwaniom przemysłu w zakresie prowadzonych prac badawczych, których efektem jest niejednokrotnie zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. Uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty badawczej PRz, ma na celu przyciągnięcie nowych partnerów z przemysłu, a tym samym intensyfikację prowadzonych prac badawczych. Specjalizacja i dostosowanie swojej oferty B+R do aktualnych potrzeb rynku jest niezbędne dla skutecznego transferu technologii. 

6

(Techtools) Nowa technologia plastycznego kształtowania wyrobów dla lotnictwa i elektrotechniki z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi
kompozytowych, elastomerowych
i metalowych z powłokami wytwarzanymi metodami druku 3D, CVD i PVD o ulepszonych
właściwościach tarciowo-zużyciowych

PO IR 1.1

01.03.2021 – 31.10.2023

WBMiL/ RU

1 500 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii plastycznego kształtowania części dla lotnictwa i elektrotechniki. Kluczowym zagadnieniem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi kompozytowych, elastomerowych i metalowych z wielowarstwowymi powłokami o ulepszonych właściwościach tarciowo-zużyciowych, których zadaniem jest zwielokrotnienie eksploatacyjnych walorów narzędzi wykorzystywanych do przeróbki plastycznej. W ramach prac B+R opracowane zostaną narzędzia kompozytowe na osnowie żywic polimerowych, wzmacnianych metalicznymi proszkami i niemetalicznymi włóknami, wielowarstwowe narzędzia elastomerowe o zróżnicowanej grubości i twardości oraz narzędzia z powłokami, nakładanymi na podłoże stalowe metodą druku 3D z metalu, narzędzia z powłoką azotku tytanu osadzaną metodą CVD na azotowaną jarzeniowo podwarstwę stalową a także powłoki złożone z węglików, azotków i węglikoazotków otrzymywane metodami PVD – rozpylania magnetronowego i odparowywania łukiem elektrycznym (Arc-PVD).

7

N3_648 Innowacyjna sonda peptydowa oparta o strukturę receptora GLP-1R do screeningu kandydatów na leki w chorobach metabolicznych

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WCh

462 621,00 PLN

pci.pngDobór odpowiedniej terapii w wieloaspektowych schorzeniach metabolicznych wiąże się niejednokrotnie z przewlekłym procesem selekcji optymalnych środków farmakologicznych. Jednym z takich schorzeń jest na pewno cukrzyca, której często towarzyszą schorzenia układu krwionośnego oraz nadwaga. Na rynku dostępnych jest wiele specyfików o zbliżonych właściwościach farmakologicznych ale różnym indywidualnym potencjale leczniczym związanym z unikalną odpowiedzią organizmu pacjenta. W ramach projektu zostanie opracowana sonda peptydowa pozwalająca na integrację spersonalizowanych danych i przyspieszenie selekcji właściwych leków z grupy agonistów receptora GLP-1R. Sondę można również będzie wykorzystać do identyfikacji nowych kandydatów na leki w jadach węży. Efektem tego projektu B&R będzie więc kluczowy składnik szybkiego testu diagnostycznego wspomagającego spersonalizowane leczenie pacjentów z cukrzycą oraz potencjalny kandydat na lek przeciwcukrzycowy.

8

N3_636 Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne przeznaczone do rehabilitacji osób z zaburzeniami funkcji mowy oraz osób z niewydolnością układu oddechowego

RPO 1.2 

01.04.2022 – 31.12.2022

WBMiL

313 475,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest wytworzenie produktu - urządzenia diagnostyczno-terapeutycznego przeznaczonego do rehabilitacji osób z zaburzeniami funkcji mowy oraz z niewydolnością układu oddechowego. Dedykowane będzie m.in. dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (stwardnienie rozsiane, rdzeniowy zanik mięśni). Funkcja diagnostyczna pozwoli na ocenę funkcjonalną sprawności układu oddechowego oraz możliwości artykulacyjnych chorych. Funkcja rehabilitacyjna dostosowana indywidualnie do pacjenta odbywać się będzie metodą biofeedback. Urządzenie będzie stosowane w ośrodkach rehabilitacyjnych, neurologicznych, logopedycznych i w opiece domowej. Na ranku nie ma urządzenia łączącego metody diagnostyki mechaniki oddychania i artykulacji oraz możliwości prowadzenia rehabilitacji. Jest więc innowacyjne w skali światowej
i zostanie objęte ochroną patentową. Wytworzono prototyp, który potwierdził technologię w skali laboratoryjnej (TRL4). Prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu prowadzić będą do TRL6.

9

N3_553 Algorytmy sterowania statkiem powietrznym wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji ALGOL

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WBMiL

212 242,10 PLN

pci.pngW ramach projektu zostaną opracowane algorytmy sterowania statkiem powietrznym wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji do wykonywania manewrów akrobacyjnych. Sterowanie automatyczne w takich manewrach charakteryzuje się dużą trudnością ze względu na ich nieliniowy charakter, przez co konieczne jest przyjęcie nietypowego podejścia do tego problemu. Zakłada się, że algorytmy sterowania powinny imitować działania pilota i jego proces decyzyjny, aby w efekcie móc wykonać manewr akrobacyjny dzięki właściwemu wzorcowi trajektorii i parametrów lotu. Innowacyjne podejście do systemów sterowania lotem daje możliwość rozwoju kilku gałęzi lotnictwa. Najlepszym przykładem są tu bezzałogowe statki powietrzne z nowymi funkcjami automatycznych systemów sterowania lotem, obsługującymi bardzo złożone stany lotu i manewry, co do tej pory nie zostało jeszcze zbadane. Istnieje także możliwość zastosowania technologii w lotnictwie cywilnym do zapobiegania niebezpiecznym stanom lotu.

10

N3_554 Peptydy penetrujące komórki (CPP) zaprojektowane na bazie białek jadu kobry

RPO 1.2 

01.04.2022 – 30.11.2022

WCh

380 826,00 PLN

pci.pngPomimo ogromnego rozwoju nauk medycznych w dalszym ciągu istnieją duże problemy z wykrywaniem komórek nowotworowych zanim pojawi się ich tak dużo, że zaczynają negatywnie wpływać na stan zdrowia pacjenta. Badania naukowe pozwoliły na opracowanie cell penetrating peptides (CPP), które mają zdolność do wnikania do komórek. Te z nich, które są selektywne dla komórek nowotworowych wykorzystywane są jako nośniki leków, mające skierować lek tylko do nich z ominięciem zdrowych komórek. Do grupy CPP należą peptydy zaprojektowane na bazie fragmentów białek z motywem trzech palców (3FTx). Postanowiono zaprojektować oryginalne peptydy na bazie białek 3FTx z jadu kobry i sprawdzić ich zdolność do wnikania do wnętrza komórek prawidłowych i nowotworowych. Uzyskane wyniki będą mogły być wykorzystywane do wczesnego wykrywania nowotworów w trakcie okresowych badań obrazowych i w efekcie opracowywania indywidualnych planów terapii zgodnie z ideą medycyny spersonalizowanej.

11

N3_634 Innowacyjna metoda dyssypacji energii kinetycznej podczas zderzeń i jej implementacja w motoryzacji

RPO 1.2 

01.04.2022 – 30.11.2022

WBIŚiA

122 025,00 PLN

pci.pngPrzedmiotem projektu są B+R zgłoszonej w UPRP metody dyssypacji energii kinetycznej podczas zderzeń przy dużej prędkości (szczególnie ponad 20m/s). Badania te będą ukierunkowane na implementację tej technologii w motoryzacji. Celem projektu jest przeprowadzenie symulacji komputerowych prowadzących do zoptymalizowania gabarytów, materiałów i wyposażenia absorbera energii kinetycznej, który będzie stosowany w pojazdach mechanicznych (np. jako element zderzaków lub crash-box’ów) do ochrony pasażerów i pojazdów w trakcie zderzeń. Wynalazek ten będzie stosowany łącznie z innymi komponentami służącymi do ochrony pasażerów podczas zderzeń m.in. strefami kontrolowanego zgniotu, poduszkami powietrznymi. Planowanym efektem prac będzie również dodatkowe zgłoszenie patentowe. Efektem prac będzie również budowa fizycznego prototypu absorbera energii kinetycznej.

12

N3_597 Badanie innowacyjnego biokoryta odwodnieniowego

RPO 1.2 

01.04.2022 – 31.01.2023

WBIŚiA

89 061,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest wykonanie dwóch modeli fizycznych biokoryta odwodnieniowego i przeprowadzenie na nich kompleksowych badań laboratoryjnych w warunkach odwzorowujących rzeczywiste warunki eksploatacji urządzenia. Obecnie poziom gotowości technologicznej (TRL) opracowanego rozwiązania wynosi 2. W ramach projektu planuje się dokonać analizy parametrów fizycznych i hydraulicznych urządzenia w zmiennych warunkach jego eksploatacji. Na podstawie badań jakościowych i ilościowych wód opadowych zostanie wyznaczona jego efektywność hydrauliczna i oczyszczająca. Zakłada się, że w projekcie zostanie uzyskany poziom gotowości technologicznej urządzenia 6 (TRL 6). Rezultaty projektu będą podstawą do dalszych prac badawczo-rozwojowych podnoszących poziom gotowości technologicznej opracowanego urządzenia do wartości maksymalnej, a także umożliwią jego komercjalizację. Całokształt prac ma służyć również popularyzacji rozwiązań umożliwiających ekologiczne zagospodarowanie wód opadowych.

13

N3_543 Innowacyjne rozwiązania przekryć dachowych

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WBIŚiA

203 865,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań powłokowych przekryć dachowymi, na których można zainstalować systemy BIPV. Innowacyjne i efektywne konstrukcje uzyskuje się przy zastosowaniu autorskiej metody kształtowania konstrukcji wykorzystującej algorytmy genetyczne. Innowacyjność procesu polega na uwzględnieniu współzależności układu konstrukcyjnego i formy architektonicznej ukształtowanej tak, aby jak najwięcej energii słonecznej docierało do powłoki dachowej, co gwarantuje uzyskanie konstrukcji o zminimalizowanej masie z instalacją fotowoltaiczną o optymalnej wydajności. Rezultatem projektu będą efektywne rozwiązania konstrukcji wiat z dwukrzywiznowymi przekryciami dachowymi, na których zastosowano BIPV z płaskimi czworokątnymi modułami. Złożoność formy dwukrzywiznowej sprawia, że brakuje realizacji tego typu. Z uwagi na rosnące na świecie zainteresowanie formami powłokowymi rezultat projektu może być atrakcyjny z punktu widzenia producentów.

14

N3_581 Opracowanie innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego na bazie dolomitu oraz odpadów z przemysłu spożywczego i browarniczego

RPO 1.2 

01.04.2022 – 30.11.2022

WCh

190 916,00 PLN

pci.pngProjekt dotyczy opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego na bazie dolomitu oraz odpadów z przemysłu spożywczego i browarniczego. Nawóz będzie mógł być wykorzystywany
w rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym. Będzie składał się wyłącznie
z produktów mineralnych pozyskiwanych naturalnie, takich jak dolomit, oraz produktów odpadowych stanowiących lepiszcza oraz substancje rozsadzające. Projekt można zaliczyć do czystych technologii uprawy i produkcji żywności (FOODTECH). Multidyscyplinarny zespół badawczy z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem laboratoryjnym przeprowadzi badania związane z opracowaniem technologii granulacji nawozu (parametry granulacji, udział lepiszczy i środków rozsadzających) oraz wykona odpowiednie testy związane ze skutecznością produktu bezpośrednio w rolniczej produkcji roślinnej (kinetyka uwalniania składników mineralnych, roślinne testy wazonowe). Forma komercjalizacji projektu zakłada zgłoszenie patentowe.

15

N3_056 System monitorowania i diagnostyki konstrukcji sprężonych za pomocą wbudowanych czujników światłowodowych (DFOS)

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WBIŚiA

497 967,00 PLN

pci.pngPrzedmiot projektu jest odpowiedzią na potrzeby budownictwa w zakresie monitoringu i diagnostyki niedostępnych dotychczas miejsc w konstrukcjach
z betonu sprężonego. Celem projektu jest opracowanie nowego systemu monitoringu konstrukcji sprężonych z wykorzystaniem wewnętrznych czujników światłowodowych. Potrzeba opracowania takiego systemu wynika
z doświadczeń w użytkowaniu tych konstrukcji i pojawiających się problemów, które są trudne do zidentyfikowania przy użyciu dotychczasowych metod. Projekt będzie zrealizowany w 2 etapach. Najpierw zostanie opracowana technologia montażu czujników światłowodowych w trakcie wykonywania elementów betonowych (badania w małej skali), a następnie będzie ona zweryfikowana na belkach z betonu sprężonego w skali zbliżonej do rzeczywistej, w których zasymulowane będą uszkodzenia. Opracowana metoda pozwoli na znacznie bardziej dokładny i tańszy monitoring konstrukcji i później może zostać zintegrowana z systemami zarządzania obiektami budowlanymi (BIM).

16

N3_118 Innowacyjny frez do obróbki szybkościowej HSC lotniczych struktur aluminiowych

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WBMiL

195 450,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest opracowanie nowej geometrii frezu dedykowanego do szybkościowej wykończeniowej obróbki skrawaniem HSC cienkościennych struktur lotniczych wykonanych ze stopów aluminium. W związku z tym zostaną przeprowadzone badania symulacyjne MES warunków skrawania oraz badania doświadczalne frezowania próbek aluminiowych oraz cienkościennych fragmentów struktur lotniczych narzędziami o zmiennej geometrii kąta przyłożenia, zmiennym promieniu zaokrąglenia oraz zmiennej szerokości łysinki. Opracowane zostaną modele matematyczne oraz określona zostanie optymalna geometria frezu, która zapewni wydajność min. 3000 mm3/min przy zachowaniu chropowatości Ra poniżej 0,5 mikrometra oraz odchyłki wymiaru poniżej 0,01mm. Opracowane narzędzie będzie nowością na rynku i będzie dedykowane stricte do obróbki lotniczych stopów aluminium (typu PA9). Geometria narzędzia będąca wynikiem badań zostanie zgłoszona do ochrony patentowej.

17

N3_088 Modułowe absorbery energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WBMiL

307 752,40 PLN

pci.pngProjekt zakłada opracowanie modułowych absorberów energii odnawialnej do zasilania infrastruktury przydrożnej. W/w urządzenie będzie rozwiązaniem kompaktowym z zdolnością do instalacji na większości aktywnych znaków drogowych (C-9/U-5a/U5 itp). Składało będzie się z modułu centralnego bezpośrednio montowanego do konstrukcji nośnej znaku z systemem zabezpieczającym przed niepożądaną ingerencją osób trzecich. Do uniwersalnego modułu centralnego w zależności od zapotrzebowania energetycznego dodawane będą kaskadowo panele fotowoltaiczne na konstrukcji szkieletowej. Moduł centralny wyposażony będzie w baterie do gromadzenia pozyskanej energii implementowane segmentowo (1-segment 90Wh, 2-segmenty 180Wh itp) W projekcie opracowana zostanie metodyka wytwarzania wszystkich elementów opisywanego rozwiązania. Wykonana zostanie również seria prototypowych rozwiązań w celu porównania wyników analiz teoretycznych z wynikami praktycznymi, osiągów oraz kosztów wytwarzania zaproponowanego rozwiązania.

18

N3_610 Optymalizacja algorytmów i parametrów dynamiki obrabiarki CNC w celu poprawy dokładności jej pracy

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WEiI

294 640,00 PLN

pci.pngDoświadczenie przemysłowe zespołu, związane z tworzeniem oprogramowania oraz eksploatacją obrabiarek CNC, wskazuje, iż problemem wymagającym wsparcia środowiska naukowego jest opracowanie i wdrożenie algorytmów oraz dobór parametrów opisujących dynamikę maszyny CNC, pozwalający na zwiększenie dokładności wykonywanego detalu przy jednoczesnym wydłużeniu czasu eksploatacji głównych elementów maszyny CNC. Głównym celem projektu jest zaproponowanie systemowego podejścia związanego z korelacją algorytmu dyskretyzacji czasu pomiędzy kolejnymi punktami geometrycznymi oraz kształtem i wartościami parametrów określających dynamikę maszyn CNC. Innowacyjność algorytmu będzie polegała na uwzględnieniu wpływu ograniczeń elektronicznych sterownika na potencjał zastosowanych w maszynie układów wykonawczych. Opracowane algorytmy pozwolą na optymalizujące procesu wytwórczego oraz zwiększenie żywotności obrabiarek CNC, co przyniesie wymierne oszczędności ekonomiczne.

19

N3_547 System wykrywania zmian przerzutowych w niskodawkowych obrazach RTG-TK z użyciem metod uczenia maszynowego

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WMiFS

221 360,00 PLN

pci.pngJednym z kluczowych etapów leczenia onkologicznego jest wykrywanie nowotworowych zmian przerzutowych. Najdokładniejsza w tym zakresie jest metoda PET, która jest jednak trudnodostępną, skomplikowaną i drogą procedurą. Alternatywą dla takiego badania może być analiza obrazów uzyskana z niskodawkowej tomografii komputerowej. Projekt obejmuje prace nad stworzeniem systemu analizy obrazów pochodzących z metody niskodawkowego RTG-TK wraz z zaleceniami technicznymi wykonywania badań
i akwizycji obrazów. System oparty na metodach uczenia maszynowego będzie wspomagał lekarzy w procesie diagnostycznym pozwalając na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy wysokokwalifikowanych specjalistów. Dla kompleksowego rozwiązania problemu niezbędna jest wiedza z wielu dyscyplin naukowych.

20

N3_577 Opracowanie uniwersalnego robota do zabiegów ureterenoskopii i cystoskopii z kompensacją ruchów oddechowych

RPO 1.2 

01.06.2022 – 30.11.2022

WEiI

425 988,00 PLN

pci.pngPodczas nieinwazyjnego zabiegu rozbicia kamieni nerkowych ureterenoskopia chirurg przemieszcza przez drogi moczowe do nerek specjalne urządzenie (ureterenoskop), które za pomocą źródła światła laserowego rozbija kamienie nerkowe. Zabieg ten jest długotrwały (2-3 godziny), a podczas niego chirurg musi przebywać w bardzo niewygodnych pozycjach pozwalających na odpowiednie ułożenie końcówki ureterenoskopu i wycelowanie w dane miejsce kamienia. Ponadto utrudnieniem są ruchy oddechowe, które wpływają na przemieszczanie się nerek, co utrudnia precyzyjne celowanie w kamień. Analogiczne utrudnienia występują również podczas zabiegów cystoskopii. Projekt ma na celu stworzenie robota, który będzie sterował ureterenoskopem (lub cystoskopem) dowolnego producenta. Robot będzie sterowany przez chirurga umożliwiając mu komfortowe przeprowadzenie operacji, co pozytywnie wpłynie na poprawę ich jakości oraz umożliwi wielokrotne przeprowadzanie takich operacji przez chirurga w ciągu jednego dnia.

21

N3_103 Antymikrobowe proekologiczne powłoki z lakierów proszkowych dedykowane do zabezpieczania powierzchni kompozytów w środkach transportu i przemyśle lotniczym

RPO 1.2 

01.08.2022 – 31.01.2023

WCh

477 198,00 PLN

pci.pngZostaną opracowane bezemisyjne lakiery proszkowe utwardzalne za pomocą UV o działaniu antymikrobowym do zabezpieczania powierzchni kompozytów wewnątrz środków transportu i statków powietrznych. Opracowanie lakierów proszkowych o działaniu antymikrobowym, pozwoli na zastąpienie obecnie stosowanych wysokoemisyjnych wyrobów ciekłych (emisja VOC nawet do 60%) opartych na srebrze, wyrobami które są ekologiczne i zawierają nie ulegające biokumulacji i nie powodujące biooporności biocydy oparte na naturalnych składnikach i środkach powierzchniowo-czynnych. Ułatwienie procesu dyspergowania biocydów w lakierze proszkowym oraz wzmocnienie efektu biobójczego zostanie osiągnięte w wyniku interkalacji w MMT. Adhezja do kompozytów zostanie zwiększona w wyniku dodatku specjalnie opracowanych żywic i środków sieciujących. Zostaną wykonane powłoki na próbkach kompozytów oraz zbadane ich właściwości biobójcze i fizykochemiczne pod kątem spełniania wymagań technicznych znaku jakości Qualicoat.

22

N3_549 Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako inteligentne materiały przewodzące do przemysłu lotniczego

RPO 1.2 

01.08.2022 – 31.01.2023

WCh

340 440,00 PLN

pci.pngProjekt zakłada wytworzenie polimeru przewodzącego jako nowego inteligentnego materiału do wykorzystania w układach elektronicznych
w przemyśle lotniczym. Oparta na nieterminalnej, ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej, opisanej metodami NMR, DSC oraz POM, anizotropowa sieć polimerowa zostanie zsyntetyzowana, a jej właściwości i charakterystyka zostaną wyznaczone z wykorzystaniem technik DSC, TGA i FT-IR. Kolejne badania pozwolą na określenie zdolności do przewodzenia prądu elektrycznego próbek oraz wybranie optymalnego sposobu prowadzenia procesu sieciowania do uzyskania najlepszego materiału, który może być wykorzystany w układach elektronicznych. Celem projektu jest wytworzenie nie tylko materiału przewodzącego, ale także górującego nad metalicznymi odpowiednikami mniejszym ciężarem właściwym oraz większą odpornością na drgania, ze względu na zaprojektowanie go tak, aby charakteryzował się niską temperaturą zeszklenia i pracował w stanie elastycznym.

23

N3_582 Metody uczenia maszynowego w modelowaniu i analizie wpływu sztywności nóg i stawów na urazy związane z aktywnością fizyczną

RPO 1.2 

01.08.2022 – 31.01.2023

WMiFS

219 542,00 PLN

pci.pngCelem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego do analizy stopnia sztywności nóg. Zostaną wykonane urządzenia pomiarowe do badania parametrów ruchu. Dane pomiarowe będą gromadzone i analizowane. Otrzymane modele matematyczne i algorytmy pozwolą stworzyć oprogramowanie, które w czasie rzeczywistym będzie mierzyć stopień sztywności nóg. Bazując na ekspertyzach specjalistów określone zostaną zmiany parametru sztywności nóg, które są skorelowane z wystąpieniem urazu.

strona w trakcie modernizacji

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję