Realizowane projekty

Tytuł projektu / Program Okres realizacji projektu

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO URZĄDZENIA DO WIELOWARIANTOWEGO I WIELKOSERYJNEGO ODLEWANIA ŁOPATEK TURBIN GAZOWYCH O MIKROSTRUKTURZE MONOKRYSTALICZNEJ DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO.

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma SECO/WARWICK S.A. w partnerstwie z Politechniką Rzeszowską, na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 29.11.2018 r., nr POIR.04.01.04-00-0044/17 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizuje projekt pt. ,,Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego.”.

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie innowacyjnego urządzenia (JetCaster) do odlewania łopatek turbin gazowych z nadstopów niklu lub kobaltu o mikrostrukturze z kierunkowym ułożeniem ziarn lub monokrystalicznej, stosowanych w nowej generacji silnikach turbinowych. Strumienie gazu obojętnego, wytwarzane przy pomocy eżektorów wyposażonych w regulowane dysze są ukierunkowywane na ceramiczną formę odlewniczą, umożliwiając tym samym zwiększenie prędkości krystalizacji nadstopu w porównaniu do aktualnie stosowanej na świecie metody Bridgman’a. Nowe rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu – skróci cykl produkcyjny i obniży koszt odlewów łopatek turbin gazowych. Innowacyjne rozwiązania (opatentowane przez firmę Seco/Warwick) w zakresie procesu krystalizacji kierunkowej oraz konstrukcji urządzenia zapewnią wymagane warunki krystalizacji, umożliwiające wytwarzanie szerokiego asortymentu łopatek turbin gazowych z nadstopów. Nowatorskie urządzenie JetCaster pozwoli uzyskiwać odlewy łopatek turbin o wymaganej jakości (bez wad odlewniczych i z wymaganą doskonałością struktury odlewów monokrystalicznych).

W ramach projektu zostanie opracowany i wykonany demonstracyjny piec próżniowy do przeprowadzania zautomatyzowanego procesu odlewniczego składającego się z: indukcyjnego topienia wlewka, odlewania nadstopu do ceramicznej formy odlewniczej, kierunkowej krystalizacji oraz chłodzenia formy z odlewem. Zaplanowane, wstępne próby technologiczne instalacji pilotażowej oraz badania makro – i mikrostruktury, porowatości, doskonałości krystalicznej oraz właściwości mechanicznych odlewów (prętów oraz płyt) monokrystalicznych z nadstopu CMSX-4 umożliwią opracowanie końcowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz przyjęcie poprawnych warunków procesu. Wykonanie prób dowodowych w warunkach produkcyjnych na modelowych odlewach łopatek turbin, pozwoli na rozpoczęcie produkcji tego typu urządzeń w zakładzie produkcyjnym firmy Seco/Warwick w Świebodzinie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 4 509 721,01 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 420 429,24 PLN

Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
01.10.2018 – 30.09.2022

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania Politechniki Rzeszowskiej w jej kluczowych obszarach, tj. w dydaktyce i zarządzaniu zasobami zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego.

Działanie w projekcie:

 • dostosowanie programów kształcenia do oczekiwań rynku zewnętrznego,
 • staże dla studentów,
 • staże dla pracowników,
 • certyfikowane szkolenia dla studentów i pracowników,
 • wizyty studyjne u pracodawców

Automatycy dla przemysłu 4.0 - studia dualne – realizowany na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

01.10.2018 – 30.10.2020

Celem projektu jest nabycie i rozwój nowych kluczowych kompetencji oczekiwanych na rynku pracy i jego otoczenia od studentów kształcących się na kierunku automatyka i robotyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Działania w projekcie:

 • opracowanie programu kształcenia kierunku automatyka i robotyka do potrzeb rynku pracy,
 • realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • udział studentów w konferencjach z zakresu automatyki i robotyki oraz Przemysłu 4.0,
 • organizacja staży dla studentów.

Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego - realizacja studiów dualnych II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

01.10.2018 – 28.02.2021

Celem projektu jest podniesie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych studentów Politechniki Rzeszowskiej poprzez uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego.

Działania w projekcie:

 • opracowanie programu kształcenia kierunku kierunku inżynieria mechaniczna dla przemysłu lotniczego do potrzeb rynku pracy,
 • realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • udział studentów w konferencjach,
 • organizacja staży dla studentów.

Elektronika dla branży automotive

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

01.01.2018 – 31.10.2019

Projekt przewiduje wsparcie dla 40 studentów tego kierunku we współpracy z firmą Bury Sp. z o.o. Mielec, obejmując swoim zakresem płatny program stażowy w okresie od lipca do września 2018 r., dedykowane szkolenia prowadzone zarówno przez pracowników PRz jak i firmy zewnętrzne (wraz z możliwością uzyskania stosownych certyfikatów i uprawnień) oraz wizyty studyjne.

INŻYNIER NA STAŻ – wysokiej jakości program stażowy dla studentów inżynierii medycznej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej (68 osób)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

1.03.2018 r. - 30.11.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem.

Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (249 osób)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

1.03.2018 r. - 30.11.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem.

Wysokiej jakości staże szansą na lepszy start – program stażowy na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (380 osób)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
1.03.2018 r. - 30.11.2019 r.
Celem projektu jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem.

Organizacja staży dla studentów kierunków II stopnia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (612 osób)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
1.03.2018 r. - 30.11.2019 r.
Celem projektu jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem.

Organizacja wysokiej jakości staży dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (240 osób)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
1.03.2018 r. - 30.11.2019 r.
Celem projektu jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem.

Zawodowy start – wysokiej jakości program stażowy na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (205 osób)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
1.03.2018 r. - 30.11.2019 r.
Celem projektu jest podniesienie przez studentów kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, odpowiadających kierunkom kształcenia objętych wsparciem.

Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału  Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

02.01.2017 – 31.07.2019

Wsparcie skierowane jest do 730 Studentek i Studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej kształcący się na studiach stacjonarnych I-go stopnia (sem. V,VI,VII, VIII) lub studiach II-go stopnia (sem. I,II,III) na kierunkach:

 • mechanika i budowa maszyn (I,II st),
 • lotnictwo i kosmonautyka (I,II st.),
 • inżynieria materiałowa (I st.),
 • mechatronika (I,II st.),
 • transport (I st.),
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (I,II st.),

odpowiadających potrzebom społeczno – gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. certyfikowane szkolenia dla studentów
 2. dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
 3. wizyty studyjne  

W rezultacie realizacji projektu do lipca 2019 roku nastąpi zwiększenie poziomu kompetencji 723 absolwentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa poprzez realizację programu kształcenia umożliwiającego studentom zdobycie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych w tym pracy w grupie, informatycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości, zgodnych z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału  Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

02.01.2017 – 31.07.2019

Wsparcie skierowane jest do 140 Studentek i Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej kształcący się na studiach stacjonarnych I-go stopnia (sem. IV, V, VI, VII) oraz studiach II – go stopnia (sem. I, II,III) na kierunkach

 • Technologia chemiczna (I,II st)
 • Inżynieria chemiczna i procesowa (Ist)

odpowiadających potrzebom społeczno – gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Certyfikowane szkolenia dla studentów
 2. Zajęcia warsztatowe dla studentów.  
 3. Zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami.
 4. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej.
 5. Wizyty studyjne

W rezultacie realizacji projektu do lipca 2019 roku nastąpi zwiększenie poziomu kompetencji 140 absolwentów Wydziału Chemicznego poprzez realizację programu kształcenia umożliwiającego studentom zdobycie kompetencji zawodowych, informatycznych i komunikacyjnych i informatycznych, zgodnych z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału  Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

02.01.2017 – 30.06.2019

Wsparcie skierowane jest do 146 Studentek i Studentów Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej kształcących się na studiach stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Inżynieria medyczna (sem. IV, V, VI, VII) oraz na kierunku Matematyka (sem. V, VI).

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów
 2. Zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami.
 3. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej.
 4. Wizyty studyjne.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie do VI 2019 roku poziomu i zakresu kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości wśród 146 studentów kierunków Inżynieria medyczna oraz Matematyka Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej zgodnie z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

 INNOCAST  - Zaawansowane technologie odlewnicze

Program INNOLOT–  Innowacyjne Lotnictwo

01.12.2013 – 30.11.2018

Celem projektu jest opracowanie technologii odlewania wielkogabarytowych, rdzeniowanych cienkościennych sześciołopatkowych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika odrzutowego GP7000. Obecnie  tego typu segmenty wykonane są jedynie przez jedną firmę na świecie - Alcoa Howmet. Do osiągnięcia wymagań stawianych produkcji wielkogabarytowych, rdzeniowanych cienkościennych sześciołopatkowych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego GP7000 konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz rozwinięcie poszczególnych etapów procesu odlewniczego. Wymaga to  opracowania nowych materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym (woski, materiały ceramiczne oraz rdzenie). Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

TOOLMACH  - Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów

Program INNOLOT–  Innowacyjne Lotnictwo

01.12.2013 – 30.11.2017

Celem projektu jest opracowanie zaawansowanej innowacyjnej technologii wytwarzania narzędzi do obróbki ubytkowej wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych stopów. W skutek tego zostaną obniżone koszty wytwarzania narzędzi, zapewniając równocześnie wymaganą jakość oraz skrócenie procesu projektowania i wytwarzania specjalnych narzędzi. O innowacyjnym charakterze projektu świadczą przede wszystkim prace badawcze nad aplikacją wspomagającą projektowanie 3D i wytwarzanie narzędzi, opracowaniem nowoczesnej metodyki badań narzędzi, wykorzystaniem inżynierii odwrotnej 3D do projektowania i wytwarzania narzędzi. Technologie stworzone w ramach projektu zostaną zaprezentowane w ramach demonstratora Dm-7, poprzez opracowanie i wykonanie specjalistycznych narzędzi do obróbki ubytkowej oraz wyrobów o złożonej geometrii dla przemysłu lotniczego (dwa typy łopatki turbin). Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

TED – Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej

Program INNOLOT–  Innowacyjne Lotnictwo

01.12.2013 – 30.11.2018

Celem projektu jest optymalizacja konstrukcji turbiny napędowej mająca na celu zwiększenie sprawności, zwiększenie wytrzymałości oraz wydłużenie okresu eksploatacji. Uzyskanie w/w parametrów eksploatacyjnych wiążę się z przeprowadzeniem skomplikowanych badań i przetestowania kilku rozwiązań konstrukcyjnych. Współczesne konstrukcje lotnicze stawiają sobie za cel osiągnięcie jak największych sprawności zespołów przepływowych, dotyczy to sprężarki, komory spalania i turbiny. Celem optymalnego wykorzystanie parametrów cieplnych przepływającego strumienia zespoły sprężarek i turbin zostały podzielone na zespoły wysoko ciśnieniowe, średnio i niskociśnieniowe. W każdym z tych układów turbiny stanowią napęd sprężarek, zespoły składające się ze sprężarki, komory spalania i turbiny są potocznie nazywane gas - generatorami.  Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

CASELOT - Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych

Program INNOLOT–  Innowacyjne Lotnictwo

01.12.2013 – 31.05.2018

Celem projektu jest rozwój kadłubów silnika turbinowego  (case module) i opracowanie konstrukcji spawanej mogącego zastąpić kadłuby  odlewane integralnie. Prowadzone prace mają na celu opracowanie zarówno konstrukcji jak też technologii wytwarzania zapewniających bezawaryjną pracę wykonanych zespołów w silniku lotniczym. Opanowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych wymaga dopracowania wielu procesów produkcyjnych i przeprowadzenia dokładnej charakteryzacji stosowanych materiałów. Obejmują one zarówno procesy obróbki bezwiórowej (formowanie), procesy łączenia (spawanie TIG, MIG, plazmowe, laserowe i WE), procesy obróbki cieplnej (przemiany, deformacje), parametry obróbki mechanicznej jak również kontroli nieniszczących (FPI, RTG, prądy wirowe, ultradźwięki). Koncepcja projektu wymaga także opracowania nowego i zoptymalizowania procesu produkcyjnego. Do budowy zespołów Case module znajda zastosowanie materiały odporne na korozję, o dużej wytrzymałości zmęczeniowej ze względu na drgania pojawiające się w tym module, oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej, ponieważ moduł ten stanowi zawieszenie całego silnika w gondoli płatowca. Rozwiązanie oparte na zastosowaniu spawania i łączeniu elementów wytwarzanych z różnorodnych półwyrobów – blachy, odkuwki, odlewy – w miejsce standardowego zastosowania odlewów integralnych, jest kierunkiem zgodnym z ogólnoświatowym trendem rozwoju skomplikowanych konstrukcji lotniczych. Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

 HYBRIDRIVE Technologie hybrydowego zespołu napędowego lekkich lub bezzałogowych statków powietrznych

Program INNOLOT–  Innowacyjne Lotnictwo

01.11-.2013  -  31.10.2017

Tematem projektu jest rozwój napędów hybrydowych przeznaczonych do UAV (bezpilotowych statków powietrznych). W ramach projektu zostaną wyznaczone charakterystyki zespołów konstrukcyjnych jak silnik spalinowy i silnik elektryczny. Opracowane zostaną metody optymalizacji charakterystyk i doboru podzespołów konstrukcyjnych jak silniki, sprzęgła, akumulatory, śmigła, układ zarządzania energią. W następnym kroku przeprowadzona zostanie integracja podzespołów konstrukcyjnych, a zbudowany napęd sprzęgnięty zostanie za pomocą pełnego systemu sterowania – opartego na szynie cyfrowego sterowania tj. układzie typu FADEC (Full Authority Digital Engine Control System). Tak zbudowany napęd zostanie poddany testom na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym, symulującym. m.in. warunki pracy napędu w trakcie wykonywania misji lotniczej przez UAV. W końcu, po przejściu procedur stoiskowych, napęd zostanie zaimplementowany na pokładzie wybranego UAV i poddany próbom w locie. Głównym celem projektu jest zbudowanie bazy wiedzy, rozwój metodologii badań hybrydowych zespołów napędowych przeznaczonych do wykorzystania na platformach UAV. Tak przygotowany projekt ma być w przyszłości podstawą do wprowadzenia unikalnej konstrukcji napędu hybrydowego do seryjnej produkcji. Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

TEST - Testowanie krytycznych elementów silnika lotniczego
o podwyższonych parametrach użytkowych

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+

01.01.2014 – 31.12.2017

Celem projektu jest wytworzenie komponentów i modułów – podzespołów silnika turbinowego charakteryzujących się nowymi parametrami użytkowymi w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wykonanie ich testów na zbudowanych w ramach projektu dedykowanych stoiskach odtwarzających warunki eksploatacyjne. Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

COM-BRIDGE Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+

01-11-2013 – 31.03.2017

 

W światowym mostownictwie od ponad 10 lat obserwuje się stale rosnące zainteresowanie materiałami kompozytowymi typu FRP, stosowanymi do produkcji nowych elementów nośnych, takich jak dźwigary główne czy płyty pomostów mostów drogowych. Dzięki doskonałym cechom materiałowym kompozytów FRP w ciągu ostatnich lat powstało kilka różnych systemów mostów kompozytów, stosowanych coraz częściej przy budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów mostowych. Elementy mostowe z kompozytów FRP są wytwarzane najczęściej z włókien oraz żywicy polimerowej. Głównym celem projektu jest wybudowanie rzeczywistego mostu demonstracyjnego, położonego w ciągu eksploatowanej drogi, którego przęsło (dźwigary główne i płyta pomostu) będzie wykonane w całości z kompozytów oraz poddanie go badaniom statystycznym, dynamicznymi i monitoringowi podczas eksploatacji. Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

Innowacyjne materiały z recyklingu zwiększające trwałość obiektów mostowych -  ReUse              

 Program INNOTECH

01.08.2015  - 28.02.2018

Głównym celem badań jest opracowanie tanich, przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych materiałów uzyskanych z recyclingu zużytych opon samochodowych na zasypkę przyczółków mostów zintegrowanych układaną w strefie połączenia nasypu komunikacyjnego z obiektem i wdrożenie ich do budowy trwałych zintegrowanych obiektów mostowych o zwiększonej długości i trwałości ReUse na inwestycjach realizowanych przez partnerów przemysłowych konsorcjum ReUSe. Politechnika Rzeszowska w projekcie pełni rolę Partnera.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję