Możliwości uzyskania dofinansowania

Nabór wniosków na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

10-04-2017 r. , red.:  Sławomir Stec

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych (KRYTERIUM DOSTĘPU NR 1). Kryterium nie wyklucza objęcia projektem również studentów niestacjonarnych. IP wymaga jednakże, by dla zapewnienia należytej jakości projektu oraz realizacji celów Osi III w zakresie podnoszenia kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, oferta w ramach projektu była kierowana przez uczelnię także do studentów studiów stacjonarnych.

Element ten będzie brany pod uwagę w toku oceny formalno-merytorycznej. Wnioskodawca przygotowując projekt musi zapewnić, że planowane wsparcie nie zostanie skierowane do osób, które zostały objęte wsparciem ze środków EFS w projekcie pozakonkursowym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego KRYTERIUM DOSTĘPU NR 13).

Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zagwarantowanie współpracy szkoły wyższej z przedsiębiorcą w procesie przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego. Jako przemysł motoryzacyjny IOK przyjmuje przedsiębiorców produkujących pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne.

W związku z powyższym wnioskodawca w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z co najmniej jednym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym w celu realizacji projektu zgodnego, w zakresie merytorycznym, z profilem działalności partnera (KRYTERIUM DOSTĘPU NR 2). Formalna współpraca nie oznacza obowiązku zawarcia partnerstwa, o którym mowa w pkt III.4 regulaminu.

Określając wstępnie zakres projektu postanowiono w KRYTERIUM DOSTĘPU NR 2, iż przedsiębiorca działający w przemyśle motoryzacyjnym musi zostać włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie elementów wsparcia, które są wskazane w KRYTERIUM DOSTĘPU NR 4. W związku z tym wnioskodawca we współpracy z odpowiednim przedsiębiorcą musi założyć w projekcie realizację wszystkich wskazanych poniżej elementów:

  • wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
  • programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców wskazanych w KRYTERIUM DOSTĘPU NR 2,
  • włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

KRYTERIUM DOSTĘPU NR 4 ma na celu ukierunkowanie zakresu projektu przede wszystkim na realizację działań umożliwiających w krótkim czasie dostosowanie umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb potencjalnych pracodawców z przemysłu motoryzacyjnego, przy współudziale tych ostatnich.

Włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację musi odbywać się wyłącznie w zakresie realizacji programów stażowych i programów rozwoju kompetencji.

Źródło informacji, szczegóły konkursu oraz dokumentacja: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mot17/ (06.04.2017 r.)

W związku z powyższym konkursem planowane jest spotkanie informacyjno-organizacyjne nt. przystąpienia zainteresowanych Wydziałów Politechniki Rzeszowskiej do opracowania wniosków o dofinansowanie, które odbędzie się w ostatniej dekadzie kwietnia br. o czym będziemy informować na stronie internetowej CTT PRz oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję